ไพ่ – สารานุกรมสรรพสามิต

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าไพ่

ความหมายตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พุทธศักราช 2560

ไพ่ หมายความว่า สิ่งที่สามารถใช้เล่นการพนันมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีเครื่องหมายแสดงแต้มต่าง ๆ ซึ่งทำด้วยกระดาษ พลาสติก หนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือวัตถุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้กฎหมายจำแนกไพ่ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ไพ่ป๊อก
 • ไพ่อื่นๆ

ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีสรรพสามิตของสินค้าไพ่ สามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 2. ผู้นำเข้า

ไพ่ที่ทำในราชอาณาจักร ผู้ทำไพ่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมประทับตราก่อนนำออกจากโรงงานไพ่ ถึงแม้เป็นไพ่ที่โรงงานไพ่ทำเองก็ต้องเสียค่าประทับตราไพ่ สำหรับผู้ผลิตไพ่ ของประเทศไทยมีเพียง โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตไพ่ได้

ประเภทของสินค้าไพ่

ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่จีนสี่สี

 • ไพ่ป๊อก
  • ไพ่ป๊อกพลาสติก
   • ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองและขอบอื่นๆ
   • ไพ่ป๊อกพลาสติกธรรมดา
  • ไพ่ป๊อกกระดาษ
  • ไพ่ป๊อกที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ
 • ไพ่อื่น

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะไพ่

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ตรา/ยี่ห้อ ตราหรือยี่ห้อสินค้าไพ่
2 ทำมาจากวัสดุ วัสดุที่ใช้ทำไพ่ เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง
3 จำนวนใบ จำนวนไพ่ นับเป็นใบ
4 จำนวนสำรับ จำนวนไพ่ นับเป็นสำรับ
5 ราคาขายต่อใบ ราคาขายไพ่ ต่อใบ
6 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
7 ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
8 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
9 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
10 เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าไพ่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
ไพ่ที่ทำในราชอาณาจักร ผู้ผลิตไพ่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมประทับตราก่อนนำออกจากโรงงานไพ่ ถึงแม้เป็นไพ่ที่โรงงานไพ่ทำเองก็ต้องเสียค่าประทับตราไพ่ ไพ่ที่ทำขึ้นมี 4 ชนิดได้แก่

 1. ไพ่ไทย(ไพ่ผ่องไทย) สำรับละ 120 ใบ
 2. ไพ่ผ่องจีน(มีรูปตัวหนังสือจีน) สำรับละ 116 ใบ
 3. ไพ่จีนสี่สี (รูปหนังสือจีนและพื้นตัวไพ่เป็นสี่สี คือ ขาว เขียว แดง เหลือง) สำรับละ 112 ใบ
 4. ไพ่ป๊อก สำรับละ 52 ใบ (ไม่รวมตัวโจ๊กซึ่งถือเป็นไพ่เหมือนกัน) ไพ่ป๊อกทำขึ้นจากวัสดุ 2 ชนิด คือกระดาษและพลาสติก

ไพ่ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ พร้อมกับชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมได้แก่

 • ผู้นำไพ่เข้ามา
 • ผู้ยังให้นำไพ่เข้ามา การประทับตราไพ่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนำไพ่เข้ามาแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานศุลกากรและนำไพ่ไปประทับตรา ณ สถานที่ที่อธิบดีก กำหนดภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับไพ่จากเจ้าพนักงานศุลกากร ซึ่งสถานที่ที่อธิบดี กำหนดในการประทับตราไพ่ คือ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

3.1 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าไพ่

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
15.01 ไพ่
1) ไพ่ป๊อก 0 หนึ่งร้อยใบ 30 บาท
2) ไพ่อื่นๆ 0 หนึ่งร้อยใบ 2 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ใบอนุญาตผลิตไพ่
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ใบอนุญาตผลิตไพ่ 150,000 3
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายไพ่
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่สี่สิบสำรับขึ้นไป 1,200 1
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งต่ำกว่าสี่สิบสำรับ
    1) ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 500 1
    2) ในสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 1
    3) ในสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม 100 1
ใบอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ครั้ง) อายุใบอนุญาต (เดือน)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 300 6
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 300 6
(ค) ประเภทที่ ๓ สำหรับการนำเข้าในกรณีอื่น 300 6
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ชื่อ ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
การโอนใบอนุญาต ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าไพ่

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าไพ่ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าไพ่ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

การคำนวณภาษี

สินค้าไพ่ได้กำหนดการเก็บภาษีตามปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการคำนวณภาษี

ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ = ปริมาณสินค้า x อัตราภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ไพ่ป๊อก 1 สำรับ โดยปกติจะมี 54 ใบ ซึ่งอัตราที่จัดเก็บในปัจจุบันคือ 30 บาทต่อไพ่ 100 ใบ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ 1 สำรับจะแทนค่าได้ดังนี้
ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ = 54 x (0.3) = 16.20

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าไพ่

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าไพ่ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าไพ่ ได้ที่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
15.01 ไพ่ 9504.40.00
(1) ไพ่ป๊อก 9504.40.00,9504.90.36
(2) ไพ่อื่นๆ 9504.40.00, 9504.90.34, 9504.90.35, 9504.90.36

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม


Joker wallet pg slot, pgslot,pg slot auto,pg slot game,pgslot download,pg slot download ios,สล็อตพีจี,พีจีสล็อต,สล็อตออนไลน์,pgslot168,slot pg,พีจีสล็อตออโต้,พีจี เว็บตรง Fullsloteiei Fullslot เราคือผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์บนมือถืออันดับ 1 รองรับทั้งIOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดให้เปลืองเน็ต มีเกมส์ให้เลือกเล่นมากกว่า 100เกมส์เติมเงิน ถอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ มั่นคง ปลอดภัย บริการตลอด 24 ช.ม. สล็อต Fullslot สล็อตออนไลน์ 1 client เล่นได้ทุกค่าย ไม่ต้องสมัครหลายยูสให้ปวดหัว เล่นที่ Fullsloteiei ครบจบที่เดียวฝากถอนขั้นต่ำ 1บาท Fullslot eiei สล็อตจบครบที่เดียว ยินดีต้อนรับสู่เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ให้บริการเกมเดิมพันแบรนด์ดังมากมายและเป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใทยตอนนี้ เพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่หลากหลายของทุกท่านบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมสล็อตหรือบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมอื่นๆก็สามารถเล่นได้จบครบที่เดียว มียูสเซอร์เดียวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของโลกคุณสามารถบ่งการได้เลยว่าต้องการจะทำอะไร เล่นอะไรมีพร้อมบริการคุณ 100 percent
Joker123 fullslot คืออะไร ใครสงสัยมีคำตอบ fullslot คือ Full ในภาษาอังกฤษ แปลว่า เต็ม ทั้งหมด สมบูรณ์ space ก็คือ เกมคาสิโนออนไลน์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นคือ เกมพนันรูปแบบโปแกรมเพราะเป็นการเล่นด้วยระบบของคอมพิวเตอร์จากในอดีตเป็นตู้เกมแมชชีนแต่ในปัจจุบันเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่เล่นได้อย่างสะดวกผ่านหน้าเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วละคะ สามารถเล่นเกมได้ที่หน้าเว็บได้เลย แล้วอะไรที่เรียกว่าเป็นเกมส์สล็อตที่มีความครบครันละ นั้นก็คือ เว็บเกมที่เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์แบบครบวงจรไม่ต้องไปตามหาที่ไหน มีครบจบในเว็บเดียว ไม่ว่าจะเป็น แทงบอล บาคาร่า สล็อตออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนบอกเลยว่าว่า เว็บมีทั้งสามเกมนี้ให้เล่นเว็บนั้นคือเดอะเบอสของเว็บคาสิโนออนไลน์ชั้นนำปัจจุบัน opening on the web มีให้บริการอย่างแพร่หลาย บางเว็บก็จะแยกเฉพาะให้บริการบางเว็บก็จะรวบรวมสารพัดเกมเดิมพันไว้ในเว็บเดียว
Joker123 ข้อดีของ การใช้บริการเว็บที่ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ครบวงจรนั้นก็คือ ไม่ต้องมีหลายยูสเซอร์ให้งงอย่างเช่นเราต้องการเล่นเกมส์ บาคาร่า แต่เว็บนี้ไม่มีก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บอื่นให้เสียเวลาไปอีกแล้ว อีกทั้งยังต้องเติมเงินเล่นที่อาจจะทำให้เสียเงินมากกว่าได้เงินด้วยซ้ำการที่เรามียูสเซอร์เดียวแล้วสามารถเล่นได้ทุกเกมที่ต้องการถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากค่ะโดยที่เติมเงินรอบเดียวแต่หาเงินได้ถึงหลายเกมส์ ยิงปืนนัดดียวได้นกหลายตัวเลยละคะและเว็บเหล่านี้โดยส่วนมากจะเป็นเว็บที่ใหญ่ มีมาตรฐานสูง การทำงานบริการเป็นระบบ เชื่อถือได้ส่วนมากจะมีประสบการณ์ด้านการบริการเกมคาสิโนสูงมาก ความแม่นยำดีเยี่ยมทำให้การลงทุนของเรานั้นจะมีความปลอดภัยมากนั้นเองค่ะแล้วการที่จะใช้บริการเกมก็ไม่ต้องสับสนไปค่ะ จะมีการแยกหน้าเว็บเข้าใช้บริการอย่างละเอียดเช่น เข้า Ufa ,เว็บ Ufabet, บาคาร่าฟรี ,เว็บ Royal, Ufa PGSLOT

แบ่งให้ชัดเจนสามารถเข้าไปคลิ๊กเลยเล่นได้สบายเลยละคะ เป็นอย่างไรบางคะก็หวังว่าบทความนี้พอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจความหมายของ fullslotและตัดสินใจสำหรับการลงทุนของท่านเองให้เหมาะสมกับความต้องการเพราะการที่จะมีเกมครบหรือไม่ครบของคาสิโนแต่ละเว็บนั้น ข้อดีข้อเสียก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการใครที่ต้องการเกมที่เป็นสล็อตโดยตรงก็สามารถเลือกเว็บที่มีความเชี่ยวชาญดูแลเกมสล็อตออนไลน์โดยตรง ก็ได้แต่ใครที่ต้องการทุกอย่างในหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มรสชาติของการลงทุนให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นก็เลือกเว็บที่ตอบโจทย์ตรงสไตล์ของแต่ละท่านนะคะสุดท้านนี้ก็ข้อให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จค่ะ สล็อต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น