ฝาก25รับ100ถอนไม่อั้น วอเลท ล่าสุด –

[] ฝาก25รับ100ถอนไม่อั้น วอเลท ล่าสุด -0;var e=t?r.nitroScrollPos:0;function l(){if(r!==null){if(typeof r===”object”){r.nitroScrollPos=window.pageYOffset}}else{r={nitroScrollPos:window.pageYOffset}}history.replaceState(r,””)}window.addEventListener(“scroll”,function(){if(o!==null)clearTimeout(o);o=setTimeout(l,200)},{passive:true});return{isScrolled:function(){return t},getScrollPos:function(){return e}}}();]]>0){window.scrollTo(0,NPSH.getScrollPos())}else if(location.hash){try{let e=document.querySelector(location.hash);if(e){e.scrollIntoView()}}catch(e){}}}var e=null;if(n==1){e=M}else{e=re}A(e)};var A=function(e){setTimeout(e,0)};var O=function(e){if(e.type==”touchend”||e.type==”click”){a=e}};var J=function(){if(a){setTimeout(function(r){return function(){var e=function(e,t,n){var r=new Event(e,{bubbles:true,cancelable:true});if(e==”click”){r.clientX=t;r.clientY=n}else{r.touches=[{clientX:t,clientY:n}]}return r};var t;if(r.type==”touchend”){var n=r.changedTouches[0];t=document.elementFromPoint(n.clientX,n.clientY);t.dispatchEvent(e(“touchstart”),n.clientX,n.clientY);t.dispatchEvent(e(“touchend”),n.clientX,n.clientY);t.dispatchEvent(e(“click”),n.clientX,n.clientY)}else if(r.type==”click”){t=document.elementFromPoint(r.clientX,r.clientY);t.dispatchEvent(e(“click”),r.clientX,r.clientY)}}}(a),150);a=null}};var I=function(e){if(e.tagName==”SCRIPT”&&!e.hasAttribute(“data-nitro-for-id”)&&!e.hasAttribute(“nitro-document-write”)||e.tagName==”IMG”&&(e.hasAttribute(“src”)||e.hasAttribute(“srcset”))||e.tagName==”IFRAME”&&e.hasAttribute(“src”)||e.tagName==”LINK”&&e.hasAttribute(“href”)&&e.hasAttribute(“rel”)&&e.getAttribute(“rel”)==”stylesheet”){var t=””;switch(e.tagName){case”LINK”:t=e.href;break;case”IMG”:if(b.indexOf(e)>-1)return;t=e.srcset||e.src;break;default:t=e.src;break}var n=e.getAttribute(“type”);if(!t&&e.tagName!==”SCRIPT”)return;if((e.tagName==”IMG”||e.tagName==”LINK”)&&(t.indexOf(“data:”)===0||t.indexOf(“blob:”)===0))return;if(e.tagName==”SCRIPT”&&n&&n!==”text/javascript”&&n!==”application/javascript”){if(n!==”module”||!w)return}if(e.tagName===”SCRIPT”){if(b.indexOf(e)>-1)return;if(e.noModule&&w){return}if(!e.src){if(e.textContent.length>0){e.textContent+=”n;if(document.currentScript.nitroTimeout) {clearTimeout(document.currentScript.nitroTimeout);}; setTimeout(function() { this.dispatchEvent(new Event(‘load’)); }.bind(document.currentScript), 0);”}else{return}}b.push(e)}if(!e.hasOwnProperty(“nitroTimeout”)){s++;e.addEventListener(“load”,T,true);e.addEventListener(“error”,T,true);e.addEventListener(“nitroTimeout”,T,true);e.nitroTimeout=setTimeout(function(){console.log(“Resource timed out”,e);e.dispatchEvent(new Event(“nitroTimeout”))},5e3)}}};var $=function(e){if(e.hasOwnProperty(“nitroTimeout”)&&e.nitroTimeout){clearTimeout(e.nitroTimeout);e.nitroTimeout=null;e.dispatchEvent(new Event(“nitroTimeout”))}};document.documentElement.addEventListener(“load”,function(e){if(e.target.tagName==”SCRIPT”||e.target.tagName==”IMG”){b.push(e.target)}},true);document.documentElement.addEventListener(“error”,function(e){if(e.target.tagName==”SCRIPT”||e.target.tagName==”IMG”){b.push(e.target)}},true);var V=[“appendChild”,”replaceChild”,”insertBefore”,”prepend”,”append”,”before”,”after”,”replaceWith”,”insertAdjacentElement”];var z=function(){V.forEach(function(t){HTMLElement.prototype[“og”+t]=HTMLElement.prototype[t];HTMLElement.prototype[t]=function(…e){if(this.parentNode||this===document.documentElement){switch(t){case”replaceChild”:case”insertBefore”:e.pop();break;case”insertAdjacentElement”:e.shift();break}e.forEach(function(e){if(!e)return;if(e.tagName==”SCRIPT”){I(e)}else{if(e.children&&e.children.length>0){e.querySelectorAll(“script”).forEach(I)}}})}return this[“og”+t].apply(this,arguments)}})};var Z=function(){V.forEach(function(e){HTMLElement.prototype[e]=HTMLElement.prototype[“og”+e]})};var C=async function(){if(f){j(v);j(O);if(m){clearTimeout(m);m=null}}if(g===1){H=true;return}else if(g===0){g=-1}NPh.startedScriptLoading=true;Object.defineProperty(document,”readyState”,{get:function(){return NPh.documentReadyState},set:function(){}});var e=document.documentElement;var t={attributes:true,attributeFilter:[“src”],childList:true,subtree:true};E=new MutationObserver(function(e,t){e.forEach(function(e){if(e.type==”childList”&&e.addedNodes.length>0){e.addedNodes.forEach(function(e){if(!document.documentElement.contains(e))return;if(e.tagName==”IMG”||e.tagName==”IFRAME”||e.tagName==”LINK”){I(e)}})}if(e.type==”childList”&&e.removedNodes.length>0){e.removedNodes.forEach(function(e){if(e.tagName==”IFRAME”||e.tagName==”LINK”){$(e)}})}if(e.type==”attributes”){var t=e.target;if(!document.documentElement.contains(t))return;if(t.tagName==”IFRAME”||t.tagName==”LINK”||t.tagName==”IMG”||t.tagName==”SCRIPT”){I(t)}}})});E.observe(e,t);z();await Promise.all(_);var n=p.shift();var r=null;var i=false;while(n){var o;var a=JSON.parse(atob(n.meta));var c=a.delay;if(n.type==”inline”){var u=document.getElementById(n.id);if(u){u.remove()}else{n=p.shift();continue}o=X(u);if(o===false){n=p.shift();continue}}else{o=n.src}if(!i&&n.type!=”inline”&&(typeof a.attributes.async!=”undefined”||typeof a.attributes.defer!=”undefined”)){if(r===null){r=n}else if(r===n){i=true}if(!i){p.push(n);n=p.shift();continue}}var d=document.createElement(“script”);d.src=o;d.setAttribute(“data-nitro-for-id”,n.id);for(var s in a.attributes){try{if(a.attributes[s]===false){d.setAttribute(s,””)}else{d.setAttribute(s,a.attributes[s])}}catch(e){console.log(“Error while setting script attribute”,d,e)}}d.async=false;if(c){setTimeout(function(e,t){var n=document.querySelector(“[data-nitro-marker-id='”+t+”‘]”);if(n){n.after(e)}else{document.head.appendChild(e)}}.bind(null,d,n.id),c)}else{d.addEventListener(“load”,W);d.addEventListener(“error”,W);if(!d.noModule||!w){h++}var l=document.querySelector(“[data-nitro-marker-id='”+n.id+”‘]”);if(l){A(function(e,t){return function(){e.after(t)}}(l,d))}else{A(function(e){return function(){document.head.appendChild(e)}}(d))}}n=p.shift()}};var ee=function(){var e=document.getElementById(“nitro-deferred-styles”);var t=document.createElement(“div”);t.innerHTML=e.textContent;return t};var M=async function(e){isPreload=e&&e.type==”NitroPreload”;if(!isPreload){g=-1;u=false;if(f){j(v);j(O);if(m){clearTimeout(m);m=null}}}if(d===false){var t=ee();let e=t.querySelectorAll(‘style,link[rel=”stylesheet”]’);d=e.length;if(d){let e=document.getElementById(“nitro-deferred-styles-marker”);e.replaceWith.apply(e,t.childNodes)}else if(isPreload){A(k)}else{x()}}else if(d===0&&!isPreload){x()}};var te=function(){var e=ee();var t=e.childNodes;var n;var r=[];for(var i=0;idocument.documentElement.clientHeight*.5;if(location.hash||l){f=false}i=c.default.concat(c.touch);o=setTimeout(NPRL.loadQueuedResources,1500);ie(O);if(l){NPRL.loadQueuedResources()}else{window.addEventListener(“load”,NPRL.loadQueuedResources)}},addPrerequisite:function(e){_.push(e)}}}();var NPh,NitroPackHelper;NPh=NitroPackHelper=function(){var a=document.write;return{documentWrite:function(e,t){if(e&&e.hasAttribute(“nitro-exclude”)){return a.call(document,t)}var n=null;if(e.documentWriteContainer){n=e.documentWriteContainer}else{n=document.createElement(“span”);e.documentWriteContainer=n}var r=null;if(e){if(e.hasAttribute(“data-nitro-for-id”)){r=document.querySelector(‘template[data-nitro-marker-id=”‘+e.getAttribute(“data-nitro-for-id”)+'”]’)}else{r=e}}n.innerHTML+=t;n.querySelectorAll(“script”).forEach(function(e){e.setAttribute(“nitro-document-write”,””)});if(!n.parentNode){if(r){r.parentNode.insertBefore(n,r)}else{document.body.appendChild(n)}}var i=document.createElement(“span”);i.innerHTML=t;var o=i.querySelectorAll(“script”);if(o.length){o.forEach(function(t){var e=t.getAttributeNames();var n=document.createElement(“script”);e.forEach(function(e){n.setAttribute(e,t.getAttribute(e))});n.async=false;if(!t.src&&t.textContent){n.textContent=t.textContent}NPRL.loadJs(n,r)})}},TrustLogo:function(e,t){var n=document.getElementById(e);var r=document.createElement(“img”);r.src=t;n.parentNode.insertBefore(r,n)},documentReadyState:”loading”,ogReadyState:document.readyState,startedScriptLoading:false,loadScriptDelayed:function(t,e){setTimeout(function(){var e=document.createElement(“script”);e.src=t;document.head.appendChild(e)},e)}}}();document.write=function(e){NPh.documentWrite(document.currentScript,e)};document.writeln=function(e){NPh.documentWrite(document.currentScript,e+”n”)};]]>-1){n.splice(t,1);r.disconnect();c()}e.contentWindow.location.replace(e.getAttribute(“nitro-og-src”))}function l(){if(!r){r=new MutationObserver(function(e,a){e.forEach(n=>{if(n.type==”attributes”&&n.attributeName==”src”){let t=n.target;let i=t.getAttribute(“nitro-og-src”);let r=t.src;if(r!=i){a.disconnect();let e=r.replace(n.oldValue,””);if(r.indexOf(“data:”)===0&&[“?”,”&”].indexOf(e.substr(0,1))>-1){if(i.indexOf(“?”)>-1){t.setAttribute(“nitro-og-src”,i+”&”+e.substr(1))}else{t.setAttribute(“nitro-og-src”,i+”?”+e.substr(1))}}t.src=n.oldValue;c()}}})})}return r}function s(e){l().observe(e,i)}function c(){n.forEach(s)}function u(){window.removeEventListener(“scroll”,u);window.nitro_lazySizesConfig.expand=300}window.addEventListener(“scroll”,u,{passive:true});window.addEventListener(“NitroStylesLoaded”,function(){a=true});window.addEventListener(“load”,function(){t=true});window.addEventListener(“message”,function(e){if(e.data.action&&e.data.action===”playBtnClicked”){var t=document.getElementsByTagName(“iframe”);for(var i=0;i{if(t.getAttribute(“nitro-og-src”).indexOf(“vimeo”)>-1){t.realGetAttribute=t.getAttribute;Object.defineProperty(t,”src”,{value:t.getAttribute(“nitro-og-src”),writable:false});Object.defineProperty(t,”getAttribute”,{value:function(e){if(e==”src”){return t.realGetAttribute(“nitro-og-src”)}else{return t.realGetAttribute(e)}},writable:false})}n.push(t)});c()})})();]]>d.left&&Gd.top-1&&F500&&e.clientWidth>500?500:370:d.expand,c._defEx=r,s=r*d.expFactor,t=d.hFac,J=null,O2&&o>2&&!b.hidden?(O=s,Q=0):O=o>1&&Q>1&&P<6?r:N),q!==m&&(y=innerWidth+m*t,D=innerHeight+m,n=-1*m,q=m),h=u[f].getBoundingClientRect(),(I=h.bottom)>=n&&(F=h.top)=n*t&&(G=h.left)9)break}else!k&&l&&!j&&P<4&&Q<4&&o>2&&(g[0]||d.preloadAfterLoad)&&(g[0]||!p&&(I||H||G||F||”auto”!=u[f][i](d.sizesAttr)))&&(j=g[0]||u[f]);j&&!k&&aa(j)}},V=B(U),W=function(a){var b=a.target;if(b._lazyCache)return void delete b._lazyCache;R(a),s(b,d.loadedClass),t(b,d.loadingClass),u(b,Y),v(b,”lazyloaded”)},X=A(W),Y=function(a){X({target:a.target})},Z=function(a,b){try{a.contentWindow.location.replace(b)}catch(c){a.src=b}},$=function(a){var b,c=a[i](d.srcsetAttr);(b=d.customMedia[a[i](“data-media”)||a[i](“media”)])&&a.setAttribute(“media”,b),c&&a.setAttribute(“srcset”,c)},_=A(function(a,b,c,e,f){var g,h,j,l,o,p;(o=v(a,”lazybeforeunveil”,b)).defaultPrevented||(e&&(c?s(a,d.autosizesClass):a.setAttribute(“sizes”,e)),h=a[i](d.srcsetAttr),g=a[i](d.srcAttr),f&&(j=a.parentNode,l=j&&n.test(j.nodeName||””)),p=b.firesLoad||”src”in a&&(h||g||l),o={target:a},s(a,d.loadingClass),p&&(clearTimeout(m),m=k(R,2500),u(a,Y,!0)),l&&q.call(j.getElementsByTagName(“source”),$),h?a.setAttribute(“srcset”,h):g&&!l&&(L.test(a.nodeName)?Z(a,g):a.src=g),f&&(h||l)&&w(a,{src:g})),a._lazyRace&&delete a._lazyRace,t(a,d.lazyClass),z(function(){var b=a.complete&&a.naturalWidth>1;p&&!b||(b&&s(a,”ls-is-cached”),W(o),a._lazyCache=!0,k(function(){“_lazyCache”in a&&delete a._lazyCache},9)),”lazy”==a.loading&&P–},!0)}),aa=function(a){if(!a._lazyRace){var b,c=K.test(a.nodeName),e=c&&(a[i](d.sizesAttr)||a[i](“sizes”)),f=”auto”==e;(!f&&l||!c||!a[i](“src”)&&!a.srcset||a.complete||r(a,d.errorClass)||!r(a,d.lazyClass))&&(b=v(a,”lazyunveilread”).detail,f&&E.updateElem(a,!0,a.offsetWidth),a._lazyRace=!0,P++,_(a,b,f,e,c))}},ba=C(function(){d.loadMode=3,V()}),ca=function(){3==d.loadMode&&(d.loadMode=2),ba()},da=function(){if(!l){if(f.now()-p<999)return void k(da,999);l=!0,d.loadMode=3,V(),j("scroll",ca,!0)}};return{_:function(){p=f.now(),c.elements=b.getElementsByClassName(d.lazyClass),g=b.getElementsByClassName(d.lazyClass+" "+d.preloadClass),j("scroll",V,!0),j("resize",V,!0),a.MutationObserver?new MutationObserver(V).observe(e,{childList:!0,subtree:!0,attributes:!0}):(e[h]("DOMNodeInserted",V,!0),e[h]("DOMAttrModified",V,!0),setInterval(V,999)),j("hashchange",V,!0),["focus","mouseover","click","load","transitionend","animationend"].forEach(function(a){b[h](a,V,!0)}),/d$|^c/.test(b.readyState)?da():(j("load",da),b[h]("DOMContentLoaded",V),k(da,2e4)),c.elements.length?(U(),z._lsFlush()):V()},checkElems:V,unveil:aa,_aLSL:ca}}(),E=function(){var a,c=A(function(a,b,c,d){var e,f,g;if(a._lazysizesWidth=d,d+="px",a.setAttribute("sizes",d),n.test(b.nodeName||""))for(e=b.getElementsByTagName("source"),f=0,g=e.length;f{c.logLcpEvent(“LCP_DETECTED”,e.getEntries().at(-1).element);_=e.getEntries().at(-1).element});let t=function(e){T=window.requestIdleCallback(w);window.removeEventListener(“load”,t)};k.forEach(e=>{window.addEventListener(e,E,{once:true})});e.observe({type:”largest-contentful-paint”,buffered:true});window.addEventListener(“load”,t)}function s(t){if(!t){c.logOther(“Link Not Prefetchable: empty link element.”,t);return false}if(!t.href){c.logOther(“Link Not Prefetchable: empty href attribute.”,t);return false}let e=t.href;let n=null;try{n=new URL(e)}catch(e){c.logOther(“Link Not Prefetchable: “+e,t);return false}let r=”.”+n.hostname.replace(“www.”,””);if(![“http:”,”https:”].includes(t.protocol)){c.logOther(“Link Not Prefetchable: missing protocol in the URL.”,t);return false}if(t.protocol==”http:”&&location.protocol==”https:”){c.logOther(“Link Not Prefetchable: URL is HTTP but the current page is HTTPS.”,t);return false}if(t.getAttribute(“href”).charAt(0)==”#”||t.hash&&t.pathname+t.search==location.pathname+location.search){c.logOther(“Link Not Prefetchable: URL is the current location but with a hash.”,t);return false}if(l.exec(r)===null){c.logOther(“Link Not Prefetchable: Different domain.”,t);return false}for(i=0;ir},timeRemaining:function(){return Math.max(0,n+(performance.now()-o))}})},n)}}if(!window.cancelIdleCallback){window.cancelIdleCallback=function(e){clearTimeout(e)}}let p=function(e,t){c.logLcpEvent(“MUTATION_DETECTED”,e);clearTimeout(D);D=setTimeout(P,500,e)};let m=function(e,t=””,n=false){if(O.indexOf(e)>-1){c.logOther(“Prefetch skipped: URL is already prefetched.”,e);return}if(O.length>15){c.logOther(“Prefetch skipped: Maximum prefetches threshold reached.”);return}if(!n&&!a()){c.logOther(“Prefetch skipped: on cooldown”,e);return}if(d()){c.logOther(“Prefetch skipped: limited connection”,e);return}const r=document.createElement(“link”);r.rel=”prefetch”;r.type=”text/html”;r.href=e;document.head.appendChild(r);O.push(e);o=performance.now();c.logPrefetch(e,t);return true};function g(t){let e=document.querySelector(“body”);while(t!=e){if(L(t)){t=t.parentElement;c.logOther(“Skipping LCP container level: Inside a element.”,t);continue}let e=Array.from(t.querySelectorAll(“a”));c.logOther(“filtering links…”,e);e=e.filter(e=>{if(L(e)){c.logOther(“Skipping link: Inside a element.”,t);return false}return s(e)});if(e.length>0)return[e,t];t=t.parentElement}return[[],null]}function L(e){return e.closest(“nav”)!==null||e.nodeName==”NAV”}function E(e){N=true;if(A&&!R){v()}}function w(e){A=true;if(N&&!R){if(v()){window.cancelIdleCallback(T)}else{b++;if(b>2){window.cancelIdleCallback(T);c.logLcpEvent(“IDLE_CALLBACK_CANCELLED”)}}}}function v(){if(_==null){c.logLcpEvent(“doLcpPrefetching_CALLBACK_CALLED_WITHOUT_LCP_ELEMENT”);return false}let e=[];[e,C]=g(_);if(e.length==0){c.logLcpEvent(“NO_LINKS_FOUND”);return false}if(e.length>0){m(e[0].href,”LCP_PREFETCH”,!R);R=true}I.observe(C,{subtree:true,childList:true,attributes:true});c.logLcpEvent(“MUTATION_OBSERVER_REGISTERED”);window.cancelIdleCallback(T);c.logLcpEvent(“IDLE_CALLBACK_CANCELLED”)}function P(e){c.logLcpEvent(“MUTATION_RESCAN_TRIGGERED”,e);let t=g(C)[0];if(t.length>0){m(t[0].href,”LCP_PREFETCH”)}}let O=[];let _=null;let C=null;let T=0;let b=0;let k=[“mousemove”,”click”,”keydown”,”touchmove”,”touchstart”];let N=false;let A=false;const I=new MutationObserver(p);let D=0;let R=false;let y=null;let S=JSON.parse(atob(“WyIuKj9cXD9hZGRcXC10b1xcLWNhcnRcXD0uKj8iLCIuKj8mYWRkXFwtdG9cXC1jYXJ0XFw9Lio/IiwiLio/ZG93bmxvYWQuKj8iLCIuKj9cXC5leGUiLCIuKj9cXC56aXAiLCIuKj9cXC5yYXIiLCIuKj9cXC5kZWIiLCIuKj9cXC5ycG0iLCIuKj9cXC5wa2ciLCIuKj9cXC5kbWciLCIuKj9cXC5wZGYiLCIuKj9cXC5tc2kiLCIuKj9cXC5tcDMiLCIuKj9cXC5kb2MiLCIuKj9cXC5kb2N4IiwiLio/XFwucHB0IiwiLio/XFwueGxzIiwiLio/XFwueGxzeCIsIi4qP1xcLm9kdCIsIi4qP1xcLnR4dCJd”));if(Object.prototype.toString.call(S)===”[object Object]”){c.logOther(“EXCLUDES_AS_OBJECT”,S);let e=[];for(const i in S){e.push(S[i])}S=e}S=S.map(e=>new RegExp(e));if(navigator.connection){navigator.connection.onchange=function(e,t){y=null;c.logOther(“Connection changed”,{effectiveType:navigator.connection.effectiveType,rtt:navigator.connection.rtt,downlink:navigator.connection.downlink,saveData:navigator.connection.saveData})}}f();u()})();]]>=0&&(r||n)&&(t.delta=t.value-(i||0),(t.delta||void 0===i)&&(i=t.value,e(t)))}},s=-1,m=function(){return”hidden”===document.visibilityState?0:1/0},d=function(){u((function(e){var t=e.timeStamp;s=t}),!0)},v=function(){return s<0&&(s=m(),d(),c((function(){setTimeout((function(){s=m(),d()}),0)}))),{get firstHiddenTime(){return s}}},p=function(e,t){var n,i=v(),r=a("FCP"),u=function(e){"first-contentful-paint"===e.name&&(m&&m.disconnect(),e.startTime=0&&n1e12?new Date:performance.now())-e.timeStamp;”pointerdown”==e.type?function(e,t){var n=function(){h(e,t),r()},i=function(){r()},r=function(){removeEventListener(“pointerup”,n,y),removeEventListener(“pointercancel”,i,y)};addEventListener(“pointerup”,n,y),addEventListener(“pointercancel”,i,y)}(t,e):h(t,e)}},S=function(e){[“mousedown”,”keydown”,”touchstart”,”pointerdown”].forEach((function(t){return e(t,L,y)}))},w={};e.getCLS=function(e,t){l||(p((function(e){g=e.value})),l=!0);var n,i=function(t){g>-1&&e(t)},r=a(“CLS”,0),s=0,m=[],d=function(e){if(!e.hadRecentInput){var t=m[0],i=m[m.length-1];s&&e.startTime-i.startTime<1e3&&e.startTime-t.startTime<5e3?(s+=e.value,m.push(e)):(s=e.value,m=[e]),s>r.value&&(r.value=s,r.entries=m,n())}},v=o(“layout-shift”,d);v&&(n=f(i,r,t),u((function(){v.takeRecords().map(d),n(!0)})),c((function(){s=0,g=-1,r=a(“CLS”,0),n=f(i,r,t)})))},e.getFCP=p,e.getFID=function(e,i){var s,m=v(),d=a(“FID”),p=function(e){e.startTimeperformance.now())return;n.entries=[t],e(n)}catch(e){}},”complete”===document.readyState?setTimeout(t,0):addEventListener(“load”,(function(){return setTimeout(t,0)}))},Object.defineProperty(e,”__esModule”,{value:!0})})); var nitroTelemetry=function(){let e=!!window.IS_NITROPACK;let c=performance.getEntriesByType(“navigation”)[0];let d=c.responseStart-c.requestStart<=5;let t=true;let a=false;let n=null;let l=null;let o=null;let i=y();let w="https://to.getnitropack.com/";let g="oLsauufaVULnsDuzPSgZTxSbOgwcNjwH";let p=typeof NPRL!="undefined";let v=p?"loadNitro":"load";let r;let u;let f;function y(){return"NPTelemetry:"+btoa(Date.now())+"_"+b()+(e?"_o":"_u")+(d?"_pre":"_dow")}function S(){return document.visibilityState==="visible"}function h(){t=true;i=y();r=null;u={crux:null};m()}function m(){f={sessionEntry:null,unknown:0,afterStyles:0,afterPageLoad:0,afterScroll:0,total:0}}function L(){let n=performance.getEntriesByType("navigation");let l={};for(let t in n){let e=n[t];l.ttfb=e.responseStart-e.requestStart}return l}function b(){if(navigator.connection){return navigator.connection.effectiveType}else{return"u"}}function E(){let e=i+":pageview";k(e,{pv:1})}function k(e,t){t.url=window.location.href.replace(window.location.hash,"");if(window.localStorage){localStorage.setItem(e,JSON.stringify(t))}else{P([t])}}function s(e){if(!window.localStorage)return;let n=null;let l={};let t=0;let o;let i;let r;do{n=localStorage.key(t);if(n&&n.indexOf("NPTelemetry:")===0){r=n.split(":")[1];o=JSON.parse(localStorage.getItem(n));if(!l[r])l[r]={};let t=l[r];for(let e in o){i=o[e];if(i!==null){if(e=="url"){t[e]=i}else if(D(i)){if(!t[e])t[e]=0;t[e]+=i}else if(N(i)){if(!t[e])t[e]={};if(!t[e][i])t[e][i]=0;t[e][i]++}}}localStorage.removeItem(n)}else{t++}}while(n!==null);if(Object.keys(l).length){P(l)}a=false}function D(e){return!isNaN(parseFloat(e))&&isFinite(e)}function N(e){return typeof e==="string"||e instanceof String}function P(e){let t=new FormData;t.append("key",g);if(Object.keys(e).length){t.append("props",JSON.stringify(e));navigator.sendBeacon&&navigator.sendBeacon(w,t)||fetch(w,{body:t,method:"POST",keepalive:true})}}function I(e){if(e===s){if(a){return}else{a=true}}if(window.requestIdleCallback){requestIdleCallback(e,{timeout:1e3})}else{setTimeout(e,1e3)}}function O(){let e=i+":cwv";let t={};if(u.crux){t["lcp:crux"]=Math.round(u.crux)}if(f.total!==null){let e=1e3;t["cls:total"]=Math.round(f.total*e);if(f.afterStyles){t["cls:afterStylesDelta"]=Math.round(f.afterStyles*e)}if(f.afterPageLoad){t["cls:afterPageLoadDelta"]=Math.round(f.afterPageLoad*e)}if(f.afterScroll){t["cls:afterScrollDelta"]=Math.round(f.afterScroll*e)}if(f.unknown){t["cls:unknownDelta"]=Math.round(f.unknown*e)}}else{t["cls:total"]=0}if(r){t["fid"]=Math.round(r)}if(Object.keys(t).length){k(e,t)}}function T(){n=Date.now();window.removeEventListener("NitroStylesLoaded",T,true)}function M(){l=Date.now();window.removeEventListener(v,M,true)}function _(){o=Date.now()}function x(e){return n&&Date.now()-n0){for(let e=0;e-1)return;for(let r=0;rd){o.push(i)}else{f(i)}}}}}if(typeof NPRL!==”undefined”){f(document.body);let t=o.length;let n;for(let e=1;e
Source pg slot, pgslot,pg slot auto,pg slot game,pgslot download,pg slot download ios,สล็อตพีจี,พีจีสล็อต,สล็อตออนไลน์,pgslot168,slot pg, บาคาร่า, แทงบอล, ผลบอล, การพนัน, พนันออนไลน์, ไพ่,poker, เกม, เกมส์, gambling, slot, baccarat, slot machine, how to win slot,

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น