การพนัน


การพนันคืออะไร
download file acrobat_filepolobo kanpanan
การพนัน   ก่อนอื่น  เราควรจะมาวิเคราะห์ศัพท์  “การพนัน”  คืออะไรเสียก่อนและนอกจากนั้น
เราก็ยังมีคำไทย ๆ อีกคำหนึ่ง  เรียกว่า  “ขันต่อ”  ซึ่งเรามักจะพูดรวม ๆ  กันไปว่าการพนันขันต่อ  ผมก็อยากจะชี้แจงว่า  การพนัน  คืออะไร  ขันต่อ  คืออะไร  เสียก่อน  เพราะการพนันขันต่อไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์ไว้  ณ  ที่ใด  ซึ่งพวกที่ชอบหาความสนุกความสำราญจากกีฬาในร่ม  มักจะมาไต่ถามกันอยู่เสมอ  แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ศาลฎีกาก็ได้ให้คำพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า  การพนันจะต้องมีการได้เสียเงินทองหรือทรัพย์สินอย่างเห็นได้ชัดแจ้ง  มิใช่มีแต่ได้หรือเสียแต่อย่างเดียว  เข้าทำนองได้เสียกินกันหาใช่การพนันไม่  เช่น  การเล่น  การเล่นตามสโมสร  เพื่อเอาอาหารมารับประทาน  เอาสุรามาดื่ม  หรือ เอาบุรีมาสูบกัน  เป็นต้น

ในประมวลกฎหมายแพ่ง  ได้แยกคำของคำว่าการพนันหรือขันต่อไว้ต่างหากจากกันพอจะอธิบายความหมายของคำว่า  การพนันและขันต่อได้ดังนี้
“การพนัน  คือ  การเข้าเล่นเสี่ยงโชคซึ่งต้องใช้ไหวพริบและฝีมือมาพนันเอาทรัพย์สินกันจะโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  เช่น  การเล่นการพนันไพ่ตอง  บิลเลียดรู  และตีผี  เป็นต้น”          “ขันต่อ”  คือ  การเล่นที่บุคคลสองฝ่ายมีความเห็นตรงข้ามในเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งไม่แน่นอน  อันจะเกิดขึ้นในอนาคตและได้มาตกลงกันว่า  ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามนั้นจริง  ฝ่ายหนึ่งแพ้และอีกฝ่ายหนึ่งชนะ  ฝ่ายแพ้จะต้องเสียเงินให้แก่ผู้ชนะตามที่ได้ตกลงกันไว้เช่นพนันกันว่าสะพานจะเปิดเมื่อใด ใครจะเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนต่อไป            แชมเปี้ยนโลกมวยสากลคนต่อไปคือใครเป็นต้น
ในกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการพนันโดยตรงซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติการพนัน  ก็มิได้แยกคำวิเคราะห์ศัพท์ไว้เช่นเดียวกัน  แต่อย่างใดก็ดี  ได้มีมาตรา 4 ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมไว้เพื่อขยายความหมายของคำว่า  การเล่นในพระราชบัญญัติการพนัน  ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย  ซึ่งเท่ากับว่า  คำว่าการพนันนั้นกินความรวมทั้งการขันต่อด้วย
ลักษณะทั่วไปของการพนันจะเป็นความผิดอาญาก็ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติห้าม  หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและพนันเอาทรัพย์สินกันด้วย  ซึ่งเรื่องนี้ในตัวบทของพระราชบัญญัติการพนันได้แยกลักษณะความผิดถึงเรื่องการห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น  หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี  ก.  ท้ายพระราชบัญญัติการพนันหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นร้ายแรงอื่นใด  ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้  แต่เมื่อรัฐบาล พิจารณาเห็นว่า  ณ  สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ  ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้  โดยออกพระราชกฤษฎีกา  จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ห้ามการอนุญาตจัดให้มี  หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันไว้อย่างเด็ดขาดคนจัดให้มีอาจจะไม่ได้เล่น  คนเล่นอาจจะไม่ได้พนัน  แต่ผู้พนันจะต้องเป็นผู้เล่นเสมอ  ซึ่งมาจากมาตรา 4 ทวิ  ที่อธิบายความหมายของคำว่า  การเล่น ซึ่งมีความหมายรวมตลอดถึงการทายและทำนายด้วยนั้นเอง  ซึ่งการจัดให้มี  หรือเข้าเล่น  หรือเข้าพนันในการเล่นตามความในวรรคนี้  จะต้องได้รับอนุญาตก่อน  ซึ่งจะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  แต่ทางที่จะทำให้ได้รับอนุญาตโดยชอบนั้นทำได้ยากยิ่ง  เพราะรัฐบาลจะได้อนุญาตก็ต่อเมื่อได้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้ว  ความต้องการเล่นในขณะที่ขอกับเวลาที่จะได้รับอนุญาตห่างไกลกันมาก  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการก็ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตด้วยก็เป็นผลให้ไม่มีทางจะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ก.  ได้เลย
ส่วนการเล่นในบัญชี  ข.  ท้ายพระราชบัญญัติการพนันหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  หรือการเล่นอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ในบัญชี ข.  จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้  ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควร  และออกใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ส่วนวรรค  3  บัญญัติว่าในการเล่นในวรรค  2  ข้างต้นนั้น  จะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้มีขึ้น  หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
จะเห็นได้ว่าการเล่นตามบัญชี ข.  นั้น  กฎหมายมีวัตถุประสงค์จะบังคับเฉพาะผู้จัดให้มีขึ้น  เพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น  แม้ว่าการเล่นนั้นจะมีการพนันหรือไม่ไม่สำคัญ  ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้รับผลประโยชน์  ก็จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะทำได้  ถ้าไม่ขออนุญาตถือว่าเป็นความผิดแล้ว  เว้นแต่การเล่นที่มีกฎกระทรวงอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ  ว่าไม่ต้องขออนุญาต  เช่น  การเล่น
บริดซ์  บิลเลียด วิ่งวัวคน  ภายใต้บังคับเงื่อนไขโดยเฉพาะเท่านั้น  จึงจะไม่ต้องขออนุญาต
และถ้าเล่นก็พนันกันได้โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย
ส่วนในวรรค 4  นั้น  เป็นการห้ามการเล่นตามบัญชี  หมายเลข  5  ถึง  15  ตามบัญชี ข.  คือ  ชี้รูป  โยนห่วง  โยนสตางค์  ตกเบ็ด  จับสลาก ฯ  ยิงเป้า  ปาหน้าคน  เต๋าข้ามด่าน  หมากแกว  หมากหัวแดง  บิงโกเหล่านี้จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้  และห้ามิให้ผู้ใดที่ได้รับรางวัลไปแล้วกลับคืน  หรือรับซื้อ  หรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้น  ในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นที่กล่าวมานี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมีอยู่มาตราหนึ่ง  คือ  มาตรา 8  ซึ่งบัญญัติไว้เป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่เป็นการพนัน  แต่กฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ว่า  การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีใด ๆ  ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตผู้ออกในอนุญาตก่อนจึงจะทำได้  ที่กฎหมายบัญญัติมาตรานี้ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมาย  2  ประการ  คือ
1. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีใด ๆ  ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพนี้  ผู้เล่นปกติก็ซื้อสินค้าอยู่แล้ว  มีโอกาสได้เสี่ยงโชคโดยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมอีกเลย  ส่วนผู้จัดให้มีการเล่นยิ่งใหญ่เพียงใด  ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพียงนั้น  หรือนัยหนึ่งผู้เล่นมีแต่ได้  ผู้จัดก็มีแต่เสียทางเดียว  ถ้าพิจารณาโดยเคร่งครัดก็ไม่ถือว่าเป็นการเล่นการพนัน  เป็นทางออกของผู้จัดให้มีการเล่น  อาจจะจัดให้มีการเล่นเสี่ยงโชคชนิดที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดคือการเล่นตามบัญชี  ก.  ได้
2. เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชควิธีใด ๆ  นี้  จัดให้มีการเล่นอยู่ในขอบเขตแห่งความยุติธรรม  ไม่เป็นการเอาเปรียบหวังหลอกลวงประชาชนจนเกินไป  และการจัดนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ด้วย
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะความผิดเฉพาะเรื่องที่ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติในข้อปลีกย่อยอื่น ๆ  เช่น  ในเรื่องสลากกินแบ่ง  สลากกินรวบ  สวีป  หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน  หรือประโยชน์อย่างอื่นผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง  จะต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้
ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาต  ห้ามมิให้ประกาศโฆษณา  หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใดเข้าเล่น  การเล่นนั้นต้องยื่นบัญชีรายการแสดงยอดเงิน  ราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อต้องแจ้งให้ทราบสถานที่  วันเวลา  ที่ออกจำหน่ายสลากอย่างน้อย  3  วัน  ก่อนสลากออก
และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้หลักฐานไว้เป็นสำคัญว่า  ได้รับแจ้งความไว้แล้ว  ต้องทำบัญชีการจำหน่ายให้พนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจตรวจบัญชีนั้นด้วย  และกำหนดรายการเสียภาษีต่าง ๆ  และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วยังจะต้องปฏิบัติตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตเหล่านี้  เป็นต้น  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม  มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด  ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
กฎหมายได้บัญญัติถึงลักษณะโทษ ตามพระราชบัญญัติการพนันได้ดังนี้  คือผู้ใดจัดให้มีการเล่น  หรือทำอุบายล่อ  ช่วยประกาศโฆษณา  หรือชักชวนโดยทางตรง  หรือทางอ้อม  ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น  ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
หรือซึ่งอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง  หรือผู้ใดเข้าเล่น  หรือเข้าพนันในการเล่น  อันขัดต่อบทบัญญัติการพนัน  หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต  ผู้นั้นก็มีความผิด
นอกจากนี้ยังมีโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามเรื่องการจำหน่ายสลากกินแบ่งที่ยังไม่ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลาก  ฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการจัดให้มีการแถมพกตามมาตรา 8  และยังมีการเพิ่มโทษเกี่ยวกับผู้กระทำผิดมาแล้วยังไม่ครบ  3  ปี  มากระทำความผิดอีก  ถ้าโทษครั้งหลังเป็นจำคุกหรือปรับ  ก็ขอให้เป็นทั้งจำและปรับ  แต่ถ้าเคยถูกจำและปรับมาแล้วก็วางโทษทวีคูณ
อีกทั้งยังบัญญัติถึงในกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำผิด  เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการต้องร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง  ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าว  ให้จ่ายจากเงินของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุด  หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล  ก็ถือว่าเป็นโทษอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันจะพึงได้รับ
ปัญหาการดำเนินคดี  ปัญหาแรกคือคดีเด็ก  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีเด็ก  เริ่มตั้งแต่การจับกุมสอบสวน  ควบคุมส่งสถานพินิจ  และการดำเนินคดีในศาลเด็ก  ซึ่งจะต้องทำอย่างเร่งด่วนเกือบทุกขั้นตอน  และงานที่ต้องปฏิบัติเฉพาะหน้าประจำวันก็มีมากเกินกว่าขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่จะทำได้อยู่แล้ว  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเด็กในข้อหาการพนัน  มักจะได้รับการติเตียนวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่าย  และคดีที่ศาลวินิจฉัยส่วนมากก็เป็นไปในทางว่ากล่าวตักเตือน  จึงทำให้เจ้าหน้าที่หันไปสนใจในคดีที่สำคัญกว่า
การดำเนินคดีกับข้าราชการ  อันนี้ก็มีปัญหามาเผชิญหน้าเพราะเกือบจะเป็นที่แน่นอนว่า  ถ้าจับข้าราชการแล้วเขาจะต้องสู้เพื่อความดำรงอยู่ในราชการต่อไป  โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง  ว่าเขาได้กระทำผิดเจ้าหน้าที่จึงจับกุม  ถ้ายิ่งมีผู้กว้างขวางที่ชอบกระทำตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในท้องที่ด้วยแล้ว  ก็มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  กลั่นแกล้งฟ้องร้องเจ้าพนักงานตำรวจผู้กระทำตามหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความท้อถอยต่อการปฏิบัติตามหน้าที่
ผลการพิจารณาพิพากษาของศาลในคดีการพนันแต่ละชนิดก็มีส่วนช่วยให้สถิติการจับกุมเพิ่มหรือลดได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันคือคดีชนิดใดศาลท้องถิ่นมีแนวโน้มที่ยกประโยชน์ให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหา  หรือมีระวางโทษต่ำ  เช่นการพนันไพ่รัมมี่  จะเห็นว่าสถิติคดีที่จะมาสู่ศาลน้อยมาก  ทั้ง ๆ  ที่ข้อเท็จจริงมีการเล่นการพนันอยู่ทั่วไป
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  ลักษณะทั่วไปของการพนันจะเป็นความผิดอาญาก็ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติห้าม  หรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  และต้องมีการพนันเอาทรัพย์สินกันด้วย  จึงจะเป็นความผิด  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการพนัน  ก็ได้แก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  มีอำนาจออกกฎกระทรวงตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติ  กำหนดเงินค่าธรรมเนียม กำหนดเงื่อนไขในการเล่นการพนัน  และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  และก็โดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่นี้เอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้แต่งตั้งให้นายตำรวจสัญญาบัตรในท้องที่ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้นสารวัตรขึ้นไป  สำหรับจังหวัดพระนครธนบุรี  นายอำเภอท้องที่  หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจำอำเภอ  สำหรับจังหวัดอื่น  นอกจากจังหวัดพระนคร-ธนบุรี  เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต  เช่น  การพนัน  ตามบัญชี ข.  ได้  เช่นไพ่นกกระจอก  ไพ่ต่อแต้ม  ดวก  ข้องอ้อย  สะบ้าทอย  สะบ้าชุด  เป็นต้น  การเล่นบางอย่างก็มีเงื่อนไขบังคับให้ต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป  เช่น  ชกมวย  มวยปล้ำ  ให้สัตว์ต่อสู้กันเป็นต้น  ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการจับกุมและสอบสวนก็คงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แก่เจ้าพนักวานตำรวจนั่นเองที่จะต้องจับกุมสอบสวน  สถิติการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจก็คือสถิติคดีที่จะขึ้นมาสู่ศาล  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคดีการพนัน  เจ้าพนักงานทำการเปรียบเทียบปรับไม่ได้  เพราะมีบทลงโทษจำคุกเกินกว่า  1  เดือน  หรือปรับเกิน  1,000  บาท  ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เลย  จึงเป็นที่แน่ใจว่าคดีที่พนักงานตำรวจจับกุมต้องเป็นคดีที่มาสู่ศาลนั่นเอง  เว้นแต่คดีนั้นเป็นเรื่องบังเอิญที่เจ้าพนักงานจับกุมแต่หาพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง  จึงทำสำนวนสั่งไม่ฟ้อง  เรื่องจึงไปติดอยู่แต่พนักงานอัยการ  สถิติการจับกุมของตำรวจแต่ละท้องที่มีน้อยหรือไม่มีเลยก็ไม่ได้หมายความว่า  ท้องที่นั้นมีการพนันน้อย  หรือไม่มีการพนันในทางกลับกันท้องที่ใดมีสถิติการจับกุมสูง  ก็ไม่ได้หมายความว่าท้องที่นั้นมีการพนันมากกว่าท้องที่อื่น  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหา 3 ประการ  ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเอง  ในท้องที่ที่มีศาลแขวง  ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพ  พนักงานสอบสวนก็ทำบันทึกวาจาฟ้องได้เลย  แต่ถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธ  หรือในท้องที่ใดไม่มีศาลแขวงสำหรับแบ่งเบาภาระของศาลอาญาแล้ว  สำนวนการสอบสวนเกี่ยวกับการพนัน  ซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน  3  ปี  ก็จะต้องทำสำนวนการสอบสวนในรูปสมบูรณ์แบบ
บทความที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายการพนันต้องปรับปรุง”: พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์ รอง.ผบ.ตร.
สมัชชา นิลปัทม์
สำนักข่าวชาวบ้าน
ในวงเสวนา เรื่อง “จินตนาการใหม่ว่าด้วยการควบคุมการพนัน: ร่วมสร้างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ” ในงานประกาศยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพนัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงก็คือ “กฎหมายว่าด้วยการพนัน” ที่บังคับใช้ผ่าน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพนัน มาตั้งแต่ พ.ศ.2478 ซึ่งถือได้ว่ายาวนานพอๆ กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้ทีเดียว ขณะที่การพนันรูปแบบใหม่ๆ ก็แปรผันตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมีอัตราเร่ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การพนัน” ที่เกี่ยวพันกับผู้รักษากฎหมายอย่างเจ้าหน้าที่ “ตำรวจ” มีทัศนะต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร และกฎหมายว่าด้วยการพนันสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในประเด็นดังกล่าว พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “สำนักข่าวชาวบ้าน” ดังต่อไปนี้
…………………….
สภาพการปัญหาการพนันที่ทางตำรวจเกี่ยวข้องตอนนี้เป็นเช่นไร
ผมพอจะให้ภาพได้ดังนี้ก็คือ ในปี 2548 มีสถิติจับกุม 68,278 ราย มีผู้ต้องหา 224,824 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพวกที่เล่นสลากกินรวบ 13,104 ราย เป็นผู้ต้องหา 13,615 คน ในปี 2549 สามารถจับกุมได้ 75,716 ราย มีผู้ต้องหา 236,339 คน เป็นพวกที่เล่นสลากกินรวบ 16,021 ราย เป็นผู้ต้องหา 16,336 ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้น ส่วนปี 2550 ในรอบหกเดือนแรก จับกุมได้  8,117 ราย มีผู้ต้องหา 8,154 คน ส่วนแนวโน้มจะเป็นเช่นไรคงต้องดูในช่วงปลายปี
อยากให้อธิบายความคลุมเครือของประเภทการพนันที่ปรากฏอยู่ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ซึ่งปรากฏอยู่ พ.ร.บ.การพนัน 2478
การพนันตามบัญชี ก. เป็นการพนันถือว่าเป็นการผิดกฎหมายและห้ามเล่นเด็ดขาด ซึ่งมีรายละเอียด 28 รายการ ส่วนการพนันใน บัญชี ข. ถ้าได้รับอนุญาตก็ถือว่าไม่มีความผิด ซึ่งโทษจะเบากว่าบัญชี ข. มาก อย่างบัญชี ก. โทษเฉพาะสลากกินรวบหรือสิ่งที่คล้ายกันนี้ ก็มีโทษจำคุกขึ้นไป ตั้งแต่ 3 เดือน ไปจนถึง 3 ปี ปรับตั้งแต่ 500 จนถึง 5,000 บาท ซึ่งเป็นโทษที่เอาผิดกับพวกเจ้ามือ ส่วนความผิดในการเล่นอย่างอื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
ที นี้สิ่งที่เห็นก็คือเส้นแบ่งระหว่างบัญชี ก. กับบัญชี ข. มันบางมาก เพราะดูแล้ว ในบัญชี ก. และบัญชี ข. บางรายการนี่ มีการเล่นการพนันได้เสียกันมากและมีเงินเดิมพันสูง อย่างเช่น ชนไก่ ชนวัว กัดปลา ชกมวย แข่งม้า
ควรจะจัดระบบใหม่หรือไม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ควร มีการปรับปรุงเพราะการพนันบางรายการก็เป็นเรื่องที่เป็นการพนันแบบท้องถิ่น จริงๆ ซึ่งในบางท้องถิ่นอาจจะไม่รู้จักเลย ซึ่งในบัญชีดูเหมือนว่าบางอันยังมีชื่อระบุอยู่ทั้งที่ไม่มีให้เล่นแล้วและ ไม่เป็นสากลอย่างไฮโล มีความเป็นสากล เพราะเล่นกันทุกถิ่น แต่บางอย่างทุกชุมชนก็ไม่ได้รู้จักแล้ว
มีความพยายามริเริ่มในการแก้ไขนี้อย่างไร
ผมว่าจากความต่อเนื่องของ แผนงานส่งเสริมชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุขในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นการริเริ่มในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้
ในทางเทคนิคทั้ง 2 บัญชีนี้เป็นปัญหาอย่างไร
บัญชี ข. ได้รับอนุญาตให้เล่นได้โดยมีกฎหมายรองรับ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น สมมติว่าในการแข่งม้านี่ค่าธรรมเนียมเที่ยวละ 500 บาท ที่นี้ถ้าคุณขออนุญาตจัดแข่งแค่ 5 เที่ยว แต่เวลาจัดคุณจัด 10 เที่ยว จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะซื่อตรงตามที่กฎหมายได้ระบุหรือไม่
ควรจะจัดระบบเสียใหม่
ใน ความเห็นผมควรที่จะได้รับการปรับปรุง ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงมาบ้างแต่ก็ไม่มีความคืบหน้านัก ซึ่งถ้าจะปรับปรุงโยกย้ายบัญชี ผมว่าก็ควรมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน โดยในรายละเอียดมีประเด็นแยกย่อยมากมาย อย่างเรื่องค่าธรรมเนียมว่าควรมีการปรับปรุงใหม่ อย่างเช่น บิลเลียด โต๊ะหนึ่ง เดือนละ 300  ราคาถูกมาก ไพ่นกกระจอกเพียงวันละ  1,000 บาท ซึ่งถือว่าถูกมาก
การพนันรูปแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ตำรวจเตรียมรับมืออย่างไร
เรา มีผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวกับการพนันอยู่ เวลาที่มีคดีหรือต้องเบิกความเป็นพยานในศาล ก็จะเป็นตำรวจที่ศาลมีอำนาจในการแต่งตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของการ พนันโดยเฉพาะ
ภาคประชาชนจะเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการด้านการพนันอย่างไร
ภาค ประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นต้นทางของเรื่องทั้งหมด อย่างที่หลายๆ ท่านอภิปราย เราจะเห็นได้ว่าปัญหานี้มาจากครอบครัวก่อน และสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก ตำรวจนี่ก็เป็นคนที่รักษากติกาและกฎเกณฑ์เท่านั้นเอง

1) ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. …. (ไม่ใช่ร่าง พ.ร.ฎ.)  เป็นการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาที่แก้ไขคือ การเปลี่ยนแปลงบัญชีการเล่นพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ให้ออกเป็นกฎกระทรวงได้ จากที่กฎหมายปัจจุบันคือ พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 4 กำหนดให้ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งที่มีความยุ่งยากมากกว่า คือ นายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอทูลเกล้า ฯ ให้ในหลวงลงนามเห็นชอบ  แต่ร่าง พ.ร.บ.การพนันจะให้ออกเป็นกฎกระทรวง ผ่าน ครม.เท่านั้น
ผลคือ อาจมองได้ว่าจะมีการออกกฎกระทรวงอนุญาตให้มีเกมแบบในคาสิโนได้เหมือนในต่างประเทศ
2) ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. …. เป็นกฎหมายใหม่ อ้างเหตุผลที่แก้ไขคือ การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ เป็นกิจกรรมทางการตลาดในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ  จึงควรแยกออกจากกฎหมายด้วยการพนัน
ผลคือ ทำให้ธุรกิจ SMS เสี่ยงโชค หลุดจาก พ.ร.บ.การพนัน และอาจมีของแถมคือ ทำให้การทายผลฟุตบอลไม่ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายอีกต่อไป   จากที่ผมได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศอยู่ เช่น ในฮ่องกง กว่าจะมีการออกเป็นกฎหมายใหม่เรียกว่า Betting Act ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องมีการประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นจากสังคมในวงกว้าง
ขั้นตอนต่อไป ครม.จะให้ส่งร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
สรุปปัญหาการประชุมหารือกับนักกฎหมายประเด็นการพนันออนไลน์
ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน 2478
1.บัญชี ก และ บัญชี ข กำหนดโทษไม่เท่ากัน โดยบัญชี ก กำหนดโทษหนักว่าบัญชี ข เนื่องจากเป็นประเภทการพนันที่ไม่อนุญาตให้เล่น
2.ผู้ที่เล่นพนันออนไลน์ มีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน มาตรา 4 ทวิ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   กระบวนการของการเล่นพนันออนไลน์นั้น มีกระบวนการว่าจ้างให้ประชาชนทั่วไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินโอน ซึ่งเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ถูกจับกุม ก็ยากที่จะสืบสวนไปถึงตัวการปัญหาสำคัญ คือ กระบวนการในการนำผู้กระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษ
สถานการณ์ปัญหากฎหมายการพนันในสังคมไทย
– การดำเนินคดีในชั้นศาลต้องอาศัยการตีความ ทำให้ผู้ที่กระทำผิดฐานการเล่นพนันเหมือนกัน แต่ได้รับโทษไม่เท่ากัน
– คนในสังคมไทยบางกลุ่ม มีทัศนคติว่าการเล่นพนันถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญที่ควรดำเนินการคือ การเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมให้เห็นว่าการเล่นการพนันเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากในสังคม หรือการดำเนินงานวิจัยที่สะท้อนให้สังคมเห็นว่าการพนันส่งผลกระทบทางลบที่ร้ายแรงอย่างไรต่อสังคม
– การจับกุมผู้กระทำผิดจำเป็นต้องมีหลักฐาน  ที่ควรตระหนักคือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และกระบวนการทางสังคมที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวใช้อำนาจ
– การร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อผู้กระทำความผิด  จะมีแนวทางควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันที่ถูกกฎหมายเหล่านั้นได้อย่างไร
– การพนันอาจนำไปสู่การฟอกเงิน
กรณีศึกษา
1.การพนันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ระบบหมายเลข 1900
2.ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อป้องกัน/ควบคุม การพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS
3.จี้รื้อ พ.ร.บ.พนัน ล้าหลังไม่ครอบคลุมการพนันออนไลน์
4.สลากจับเบอร์ ที่เราคุ้นเคยกัน เห็นได้ทุกตรอกซอกซอย ยกเว้น ในร้าน 7Eleven
เขาว่า คนที่ชอบการพนัน คือคนที่ชอบได้อะไรมาง่ายๆ โดยไม่ลงทุนลงแรง – ส่งเสริมความเกียจคร้าน
5.‘เจาะลึกพนันบอล 10’ จวกรัฐไม่แก้พนันบอล จนท.ไม่ทำจริงจัง-แนะยกปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ จับตาพรบ.การพนัน-ผุดบ่อนเสรี
ข้อทดสอบข้อทดสอบ พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
โดย พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตังคณาพร
๑. ข้อใด มิใช่ ลักษณะการเล่นการพนัน ประเภทข
ก. การเล่นแชร์เปียหวย
ข. เครื่องเล่นไฟฟ้าจักรกล (วีดีโอเกมส์)
ค. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
ง. ฟุตบอลโต๊ะ
๒. “สล๊อตแมทชีน” เป็นการเล่น ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ ประเภทใด
ก. บัญชี ก. ห้ามจัดให้มีการเล่นโดยเด็ดขาด
ข. บัญชี ก. ห้ามจัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค. บัญชี ข. ห้ามจัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ง. บัญชี ข. ห้ามจัดให้มีการเล่นหากไม่มีกฎกระทรวงอนุญาต
๓. “การเล่นพนันทายผลฟุตบอล” ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘  ถ้าการเล่นดังกล่าวมีการพนันเอาทรัพย์สินกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยมิได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ข. การเล่นเสี่ยงโชคให้เงินแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตามระบุไว้ใน บัญชี ข.
ค. การเล่นการพนันทายผลฟุตบอลซึ่งเป็นการเล่นอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายระบุไว้ใน บัญชี ก.โดยมิได้รับอนุญาต
ง. เล่นการพนันทายผลฟุตบอลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
๔. ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งจัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์ไว้บริการลูกค้า โดยมีจำนวน ๒ โต๊ะ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเล่นเป็นรายชั่วโมง  ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ หลักในการปฏิบัติหน้าที่ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ข.ต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ข. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก.ต้องได้รับอนุญาตจาก จาก เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ค. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ข.ถ้าไม่เกิน ๕ โต๊ะ ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ง. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก.ถ้าไม่เกิน ๕ โต๊ะ ไม่ต้องมีใบอนุญาต
๕. บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทาน โทรศัพท์ ระบบหมายเลข ๑๙๐๐ เปิดบริการโดยให้มีการทายผลการแข่งขันฟุตบอล และตอบปัญหาชิงรางวัลต่าง ๆ โดยตั้งรางวัลที่มีมูลค่าไว้ล่อใจ  จะมีความผิด ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ หรือไม่อย่างไร
ก. ไม่ถือเป็นการเล่นการพนัน มีข้อยกเว้นกรณีเอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน
ข. เป็นการเล่นการพนัน จะกระทำได้ต้องมีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขการเล่นเอาไว้
ค. ไม่ถือเป็นการเล่นการพนัน เนื่องจากรางวัลที่จัดให้เป็นการสุ่มผู้โชคดี
ง. เป็นการเล่นการพนัน จะกระทำได้ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตเท่านั้น
๖. เงินสินบนรางวัลผู้นำจับจะได้รับ ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบ
ข. ให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อศาลโดยระบุไว้ในสำนวนการสอบสวน
ค. ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ
ง. ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการร่วมกันชี้แจงหรือแถลงต่อศาลในการขอรับ
๗. ทรัพย์สินชนิดใดที่กล่าวต่อไปนี้ ไม่ใช่เครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นพนันตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
ก. เสื่อที่ใช้ปูรองการเล่น
ข. โต๊ะบิลเลียดไฟฟ้า
ค. สร้อยคอที่ผู้เล่นใช้พนัน
ง. โทรทัศนืที่พนันการชกมวย
๘. ข้อใดเป็นการเล่นการพนันอันระบุไว้ในบัญชี ก ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
ก. ชนโค,ขนไก่
ข. ปาหน้าคน, ปาสัตว์
ค. ปลาดำ, ปลาแดง
ง. ชกมวย, มวยปล้ำ
๙. ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ แบ่งการเล่นการพนันออกเป็นกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท         ข.๒ ประเภท        ค.๓ ประเภท        ง.๔ ประเภท
๑๐. ข้อเท็จจริงใดต่อไปนี้ พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย
ก. ผู้ดูต้นทางซึ่งเป็นบุตรชายของผู้เล่น
ข. ลูกจ้างทำความสะอาด ยืนดูชิดกับวงเล่น
ค. เพื่อนบุตรชายมายืมหนังสือ ยืนชิดกับวงเล่น
ง. เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายทุกข้อ

Like this:

ถูกใจ กำลังโหลด…PGSLOT
PG SLOT
สล็อตออนไลน์ เกมใหม่ล่าสุด อัพเดทตลอด แจ็คพ็อต แตกง่ายจ่ายจริง เกมยอดนิยมมากมาย สุดสะดวกสบายไปกับระบบออโต้รวดเร็ว เพียง 3 วิ ก็เสร็จทันใจไม่ต้องทนรอให้เมื่อยนานนาน ไม่ผ่านเอเย่นต์ ถอนได้ไม่จำกัด และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ โปรโมชั่น สล็อต ดีๆอีกมาก กิจกรรมภายในเว็บตลอดทั้งเดือน ไม่ว่าจะแจกเครดิตฟรี แจกวันเกิด และกิจกรรมดีๆอีกมาก รอให้ได้มาสนุกกันที่นี่ PG opening

ทางเข้าเล่น เกมสล็อตค่าย PG เว็บหลัก PG SLOT
ทางเข้า PGSLOT เว็บหลัก
หากต้องการเข้าเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PG เว็บหลัก ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าเล่นเกม ผ่านหน้าเว็บไซต์ ALLPGSLOT ได้เลยทุกเวลา เราคือ เว็บหลักผู้ให้บริการ เกมสล็อตออนไลน์ PGSLOT โดยตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่มีแพลตฟอร์มเกมสล็อตพีจี ครบทุกเกม อีกทั้งยังมีเกมสล็อต จากค่ายอื่นมากกว่า 100 เกมส์ ที่ให้ความบันเทิง สนุกสนาน เล่นได้แบบไม่รู้เบื่อ
PG SLOT
สำหรับใครที่ชอบความสะดวก รวดเร็ว ALLPGSLOT ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง การเข้าเล่นสล็อต PGSLOT ที่ดีที่สุดในเวลานี้ ที่รองรับได้ทุกระบบ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ก็สามารถเข้าเล่น เกมสล็อตค่าย PG กับเราได้ง่ายๆ ด้วยระบบทางเข้า การใช้งานที่มีความเสถียรสูง เล่นได้ลื่นไหล เข้าเล่นบน คอมพิวเตอร์ ได้ทุกเบราว์เซอร์ ไม่มีกระตุก อีกทั้งยัง

สามารถเข้าเล่น บนโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ได้ทุกรุ่น ทุกระบบอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องโหลดแอพ ก็สามารถเข้าเล่นได้ ทางเข้าเล่น เกมสล็อตออนไลน์ PGSLOT
ที่เข้าได้ทุกช่องทาง ใช้งานได้ราบลื่น ไม่มีติดขัดสะดวก รวดเร็วที่สุด เกมครบ เล่นง่าย ได้เงินจริง ทุกเวลา สล็อตพีจี ที่ Allpgslot

PG SLOT คืออะไร ทำไมต้องสล็อตออนไลน์ Allpgslot
PGSLOT คือ เกมสล็อตออนไลน์ ยอดนิยมที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุด ในสังคมคาสิโนออนไลน์ ซึ่งจะอยู่ในค่ายแบรนด์ ที่มีชื่อว่า พีจีสล็อต ซึ่งเกมทั้งหมด ถูกนำเสนอโดยบริษัทเกม ชื่อดังอย่าง Pg Soft ที่เป็นผู้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เกมสล็อต ที่เป็นเกมแนวคาสิโนออนไลน์โดยตรง

ต้องบอกเลยว่า พีจี ซอฟต์ ที่เป็นเจ้าของเกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PGSLOT นั้นได้พัฒนาตัวเกมสล็อต ที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของ ภาพ สีสัน เสียง รวมถึงระบบตัวเกม ที่มีความเข้าใจง่าย มีหลากหลายภาษาให้เลือกรวมทั้ง ภาษาไทย

ลักษณะจุดเด่น ที่เป็นจุดขายทำให้ PGSLOT ครองใจผู้คนมากที่สุด จะเป็นในเรื่องของ ภาพกราฟฟิก ที่ดูสบายตา สีสันสวยงามสดใส คมชัดระดับ 3D คุณภาพเหล่านี้ ถือว่าเป็น ซิกเนเจอร์ ที่ Pg Soft ตั้งใจพัฒนาและนำเสนอออกมาได้ดี แตกต่างจากเกมสล็อตทั่วไป


การพนันคืออะไร
download file acrobat_filepolobo kanpanan
การพนัน   ก่อนอื่น  เราควรจะมาวิเคราะห์ศัพท์  “การพนัน”  คืออะไรเสียก่อนและนอกจากนั้น
เราก็ยังมีคำไทย ๆ อีกคำหนึ่ง  เรียกว่า  “ขันต่อ”  ซึ่งเรามักจะพูดรวม ๆ  กันไปว่าการพนันขันต่อ  ผมก็อยากจะชี้แจงว่า  การพนัน  คืออะไร  ขันต่อ  คืออะไร  เสียก่อน  เพราะการพนันขันต่อไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์ไว้  ณ  ที่ใด  ซึ่งพวกที่ชอบหาความสนุกความสำราญจากกีฬาในร่ม  มักจะมาไต่ถามกันอยู่เสมอ  แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ศาลฎีกาก็ได้ให้คำพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า  การพนันจะต้องมีการได้เสียเงินทองหรือทรัพย์สินอย่างเห็นได้ชัดแจ้ง  มิใช่มีแต่ได้หรือเสียแต่อย่างเดียว  เข้าทำนองได้เสียกินกันหาใช่การพนันไม่  เช่น  การเล่น  การเล่นตามสโมสร  เพื่อเอาอาหารมารับประทาน  เอาสุรามาดื่ม  หรือ เอาบุรีมาสูบกัน  เป็นต้น

ในประมวลกฎหมายแพ่ง  ได้แยกคำของคำว่าการพนันหรือขันต่อไว้ต่างหากจากกันพอจะอธิบายความหมายของคำว่า  การพนันและขันต่อได้ดังนี้
“การพนัน  คือ  การเข้าเล่นเสี่ยงโชคซึ่งต้องใช้ไหวพริบและฝีมือมาพนันเอาทรัพย์สินกันจะโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  เช่น  การเล่นการพนันไพ่ตอง  บิลเลียดรู  และตีผี  เป็นต้น”          “ขันต่อ”  คือ  การเล่นที่บุคคลสองฝ่ายมีความเห็นตรงข้ามในเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งไม่แน่นอน  อันจะเกิดขึ้นในอนาคตและได้มาตกลงกันว่า  ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามนั้นจริง  ฝ่ายหนึ่งแพ้และอีกฝ่ายหนึ่งชนะ  ฝ่ายแพ้จะต้องเสียเงินให้แก่ผู้ชนะตามที่ได้ตกลงกันไว้เช่นพนันกันว่าสะพานจะเปิดเมื่อใด ใครจะเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนต่อไป            แชมเปี้ยนโลกมวยสากลคนต่อไปคือใครเป็นต้น
ในกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการพนันโดยตรงซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติการพนัน  ก็มิได้แยกคำวิเคราะห์ศัพท์ไว้เช่นเดียวกัน  แต่อย่างใดก็ดี  ได้มีมาตรา 4 ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมไว้เพื่อขยายความหมายของคำว่า  การเล่นในพระราชบัญญัติการพนัน  ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย  ซึ่งเท่ากับว่า  คำว่าการพนันนั้นกินความรวมทั้งการขันต่อด้วย
ลักษณะทั่วไปของการพนันจะเป็นความผิดอาญาก็ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติห้าม  หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและพนันเอาทรัพย์สินกันด้วย  ซึ่งเรื่องนี้ในตัวบทของพระราชบัญญัติการพนันได้แยกลักษณะความผิดถึงเรื่องการห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น  หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี  ก.  ท้ายพระราชบัญญัติการพนันหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นร้ายแรงอื่นใด  ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้  แต่เมื่อรัฐบาล พิจารณาเห็นว่า  ณ  สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ  ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้  โดยออกพระราชกฤษฎีกา  จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ห้ามการอนุญาตจัดให้มี  หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันไว้อย่างเด็ดขาดคนจัดให้มีอาจจะไม่ได้เล่น  คนเล่นอาจจะไม่ได้พนัน  แต่ผู้พนันจะต้องเป็นผู้เล่นเสมอ  ซึ่งมาจากมาตรา 4 ทวิ  ที่อธิบายความหมายของคำว่า  การเล่น ซึ่งมีความหมายรวมตลอดถึงการทายและทำนายด้วยนั้นเอง  ซึ่งการจัดให้มี  หรือเข้าเล่น  หรือเข้าพนันในการเล่นตามความในวรรคนี้  จะต้องได้รับอนุญาตก่อน  ซึ่งจะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  แต่ทางที่จะทำให้ได้รับอนุญาตโดยชอบนั้นทำได้ยากยิ่ง  เพราะรัฐบาลจะได้อนุญาตก็ต่อเมื่อได้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้ว  ความต้องการเล่นในขณะที่ขอกับเวลาที่จะได้รับอนุญาตห่างไกลกันมาก  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการก็ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตด้วยก็เป็นผลให้ไม่มีทางจะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ก.  ได้เลย
ส่วนการเล่นในบัญชี  ข.  ท้ายพระราชบัญญัติการพนันหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  หรือการเล่นอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ในบัญชี ข.  จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้  ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควร  และออกใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ส่วนวรรค  3  บัญญัติว่าในการเล่นในวรรค  2  ข้างต้นนั้น  จะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้มีขึ้น  หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
จะเห็นได้ว่าการเล่นตามบัญชี ข.  นั้น  กฎหมายมีวัตถุประสงค์จะบังคับเฉพาะผู้จัดให้มีขึ้น  เพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น  แม้ว่าการเล่นนั้นจะมีการพนันหรือไม่ไม่สำคัญ  ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้รับผลประโยชน์  ก็จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะทำได้  ถ้าไม่ขออนุญาตถือว่าเป็นความผิดแล้ว  เว้นแต่การเล่นที่มีกฎกระทรวงอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ  ว่าไม่ต้องขออนุญาต  เช่น  การเล่น
บริดซ์  บิลเลียด วิ่งวัวคน  ภายใต้บังคับเงื่อนไขโดยเฉพาะเท่านั้น  จึงจะไม่ต้องขออนุญาต
และถ้าเล่นก็พนันกันได้โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย
ส่วนในวรรค 4  นั้น  เป็นการห้ามการเล่นตามบัญชี  หมายเลข  5  ถึง  15  ตามบัญชี ข.  คือ  ชี้รูป  โยนห่วง  โยนสตางค์  ตกเบ็ด  จับสลาก ฯ  ยิงเป้า  ปาหน้าคน  เต๋าข้ามด่าน  หมากแกว  หมากหัวแดง  บิงโกเหล่านี้จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้  และห้ามิให้ผู้ใดที่ได้รับรางวัลไปแล้วกลับคืน  หรือรับซื้อ  หรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้น  ในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นที่กล่าวมานี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมีอยู่มาตราหนึ่ง  คือ  มาตรา 8  ซึ่งบัญญัติไว้เป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่เป็นการพนัน  แต่กฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ว่า  การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีใด ๆ  ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตผู้ออกในอนุญาตก่อนจึงจะทำได้  ที่กฎหมายบัญญัติมาตรานี้ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมาย  2  ประการ  คือ
1. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีใด ๆ  ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพนี้  ผู้เล่นปกติก็ซื้อสินค้าอยู่แล้ว  มีโอกาสได้เสี่ยงโชคโดยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมอีกเลย  ส่วนผู้จัดให้มีการเล่นยิ่งใหญ่เพียงใด  ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพียงนั้น  หรือนัยหนึ่งผู้เล่นมีแต่ได้  ผู้จัดก็มีแต่เสียทางเดียว  ถ้าพิจารณาโดยเคร่งครัดก็ไม่ถือว่าเป็นการเล่นการพนัน  เป็นทางออกของผู้จัดให้มีการเล่น  อาจจะจัดให้มีการเล่นเสี่ยงโชคชนิดที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดคือการเล่นตามบัญชี  ก.  ได้
2. เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชควิธีใด ๆ  นี้  จัดให้มีการเล่นอยู่ในขอบเขตแห่งความยุติธรรม  ไม่เป็นการเอาเปรียบหวังหลอกลวงประชาชนจนเกินไป  และการจัดนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ด้วย
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะความผิดเฉพาะเรื่องที่ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติในข้อปลีกย่อยอื่น ๆ  เช่น  ในเรื่องสลากกินแบ่ง  สลากกินรวบ  สวีป  หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน  หรือประโยชน์อย่างอื่นผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง  จะต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้
ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาต  ห้ามมิให้ประกาศโฆษณา  หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใดเข้าเล่น  การเล่นนั้นต้องยื่นบัญชีรายการแสดงยอดเงิน  ราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อต้องแจ้งให้ทราบสถานที่  วันเวลา  ที่ออกจำหน่ายสลากอย่างน้อย  3  วัน  ก่อนสลากออก
และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้หลักฐานไว้เป็นสำคัญว่า  ได้รับแจ้งความไว้แล้ว  ต้องทำบัญชีการจำหน่ายให้พนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจตรวจบัญชีนั้นด้วย  และกำหนดรายการเสียภาษีต่าง ๆ  และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วยังจะต้องปฏิบัติตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตเหล่านี้  เป็นต้น  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม  มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด  ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
กฎหมายได้บัญญัติถึงลักษณะโทษ ตามพระราชบัญญัติการพนันได้ดังนี้  คือผู้ใดจัดให้มีการเล่น  หรือทำอุบายล่อ  ช่วยประกาศโฆษณา  หรือชักชวนโดยทางตรง  หรือทางอ้อม  ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น  ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
หรือซึ่งอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง  หรือผู้ใดเข้าเล่น  หรือเข้าพนันในการเล่น  อันขัดต่อบทบัญญัติการพนัน  หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต  ผู้นั้นก็มีความผิด
นอกจากนี้ยังมีโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามเรื่องการจำหน่ายสลากกินแบ่งที่ยังไม่ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลาก  ฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการจัดให้มีการแถมพกตามมาตรา 8  และยังมีการเพิ่มโทษเกี่ยวกับผู้กระทำผิดมาแล้วยังไม่ครบ  3  ปี  มากระทำความผิดอีก  ถ้าโทษครั้งหลังเป็นจำคุกหรือปรับ  ก็ขอให้เป็นทั้งจำและปรับ  แต่ถ้าเคยถูกจำและปรับมาแล้วก็วางโทษทวีคูณ
อีกทั้งยังบัญญัติถึงในกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำผิด  เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการต้องร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง  ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าว  ให้จ่ายจากเงินของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุด  หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล  ก็ถือว่าเป็นโทษอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันจะพึงได้รับ
ปัญหาการดำเนินคดี  ปัญหาแรกคือคดีเด็ก  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีเด็ก  เริ่มตั้งแต่การจับกุมสอบสวน  ควบคุมส่งสถานพินิจ  และการดำเนินคดีในศาลเด็ก  ซึ่งจะต้องทำอย่างเร่งด่วนเกือบทุกขั้นตอน  และงานที่ต้องปฏิบัติเฉพาะหน้าประจำวันก็มีมากเกินกว่าขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่จะทำได้อยู่แล้ว  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเด็กในข้อหาการพนัน  มักจะได้รับการติเตียนวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่าย  และคดีที่ศาลวินิจฉัยส่วนมากก็เป็นไปในทางว่ากล่าวตักเตือน  จึงทำให้เจ้าหน้าที่หันไปสนใจในคดีที่สำคัญกว่า
การดำเนินคดีกับข้าราชการ  อันนี้ก็มีปัญหามาเผชิญหน้าเพราะเกือบจะเป็นที่แน่นอนว่า  ถ้าจับข้าราชการแล้วเขาจะต้องสู้เพื่อความดำรงอยู่ในราชการต่อไป  โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง  ว่าเขาได้กระทำผิดเจ้าหน้าที่จึงจับกุม  ถ้ายิ่งมีผู้กว้างขวางที่ชอบกระทำตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในท้องที่ด้วยแล้ว  ก็มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  กลั่นแกล้งฟ้องร้องเจ้าพนักงานตำรวจผู้กระทำตามหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความท้อถอยต่อการปฏิบัติตามหน้าที่
ผลการพิจารณาพิพากษาของศาลในคดีการพนันแต่ละชนิดก็มีส่วนช่วยให้สถิติการจับกุมเพิ่มหรือลดได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันคือคดีชนิดใดศาลท้องถิ่นมีแนวโน้มที่ยกประโยชน์ให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหา  หรือมีระวางโทษต่ำ  เช่นการพนันไพ่รัมมี่  จะเห็นว่าสถิติคดีที่จะมาสู่ศาลน้อยมาก  ทั้ง ๆ  ที่ข้อเท็จจริงมีการเล่นการพนันอยู่ทั่วไป
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  ลักษณะทั่วไปของการพนันจะเป็นความผิดอาญาก็ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติห้าม  หรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  และต้องมีการพนันเอาทรัพย์สินกันด้วย  จึงจะเป็นความผิด  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการพนัน  ก็ได้แก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  มีอำนาจออกกฎกระทรวงตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติ  กำหนดเงินค่าธรรมเนียม กำหนดเงื่อนไขในการเล่นการพนัน  และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  และก็โดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่นี้เอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้แต่งตั้งให้นายตำรวจสัญญาบัตรในท้องที่ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้นสารวัตรขึ้นไป  สำหรับจังหวัดพระนครธนบุรี  นายอำเภอท้องที่  หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจำอำเภอ  สำหรับจังหวัดอื่น  นอกจากจังหวัดพระนคร-ธนบุรี  เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต  เช่น  การพนัน  ตามบัญชี ข.  ได้  เช่นไพ่นกกระจอก  ไพ่ต่อแต้ม  ดวก  ข้องอ้อย  สะบ้าทอย  สะบ้าชุด  เป็นต้น  การเล่นบางอย่างก็มีเงื่อนไขบังคับให้ต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป  เช่น  ชกมวย  มวยปล้ำ  ให้สัตว์ต่อสู้กันเป็นต้น  ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการจับกุมและสอบสวนก็คงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แก่เจ้าพนักวานตำรวจนั่นเองที่จะต้องจับกุมสอบสวน  สถิติการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจก็คือสถิติคดีที่จะขึ้นมาสู่ศาล  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคดีการพนัน  เจ้าพนักงานทำการเปรียบเทียบปรับไม่ได้  เพราะมีบทลงโทษจำคุกเกินกว่า  1  เดือน  หรือปรับเกิน  1,000  บาท  ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เลย  จึงเป็นที่แน่ใจว่าคดีที่พนักงานตำรวจจับกุมต้องเป็นคดีที่มาสู่ศาลนั่นเอง  เว้นแต่คดีนั้นเป็นเรื่องบังเอิญที่เจ้าพนักงานจับกุมแต่หาพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง  จึงทำสำนวนสั่งไม่ฟ้อง  เรื่องจึงไปติดอยู่แต่พนักงานอัยการ  สถิติการจับกุมของตำรวจแต่ละท้องที่มีน้อยหรือไม่มีเลยก็ไม่ได้หมายความว่า  ท้องที่นั้นมีการพนันน้อย  หรือไม่มีการพนันในทางกลับกันท้องที่ใดมีสถิติการจับกุมสูง  ก็ไม่ได้หมายความว่าท้องที่นั้นมีการพนันมากกว่าท้องที่อื่น  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหา 3 ประการ  ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเอง  ในท้องที่ที่มีศาลแขวง  ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพ  พนักงานสอบสวนก็ทำบันทึกวาจาฟ้องได้เลย  แต่ถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธ  หรือในท้องที่ใดไม่มีศาลแขวงสำหรับแบ่งเบาภาระของศาลอาญาแล้ว  สำนวนการสอบสวนเกี่ยวกับการพนัน  ซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน  3  ปี  ก็จะต้องทำสำนวนการสอบสวนในรูปสมบูรณ์แบบ
บทความที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายการพนันต้องปรับปรุง”: พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์ รอง.ผบ.ตร.
สมัชชา นิลปัทม์
สำนักข่าวชาวบ้าน
ในวงเสวนา เรื่อง “จินตนาการใหม่ว่าด้วยการควบคุมการพนัน: ร่วมสร้างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ” ในงานประกาศยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพนัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงก็คือ “กฎหมายว่าด้วยการพนัน” ที่บังคับใช้ผ่าน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพนัน มาตั้งแต่ พ.ศ.2478 ซึ่งถือได้ว่ายาวนานพอๆ กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้ทีเดียว ขณะที่การพนันรูปแบบใหม่ๆ ก็แปรผันตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมีอัตราเร่ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การพนัน” ที่เกี่ยวพันกับผู้รักษากฎหมายอย่างเจ้าหน้าที่ “ตำรวจ” มีทัศนะต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร และกฎหมายว่าด้วยการพนันสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในประเด็นดังกล่าว พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “สำนักข่าวชาวบ้าน” ดังต่อไปนี้
…………………….
สภาพการปัญหาการพนันที่ทางตำรวจเกี่ยวข้องตอนนี้เป็นเช่นไร
ผมพอจะให้ภาพได้ดังนี้ก็คือ ในปี 2548 มีสถิติจับกุม 68,278 ราย มีผู้ต้องหา 224,824 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพวกที่เล่นสลากกินรวบ 13,104 ราย เป็นผู้ต้องหา 13,615 คน ในปี 2549 สามารถจับกุมได้ 75,716 ราย มีผู้ต้องหา 236,339 คน เป็นพวกที่เล่นสลากกินรวบ 16,021 ราย เป็นผู้ต้องหา 16,336 ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้น ส่วนปี 2550 ในรอบหกเดือนแรก จับกุมได้  8,117 ราย มีผู้ต้องหา 8,154 คน ส่วนแนวโน้มจะเป็นเช่นไรคงต้องดูในช่วงปลายปี
อยากให้อธิบายความคลุมเครือของประเภทการพนันที่ปรากฏอยู่ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ซึ่งปรากฏอยู่ พ.ร.บ.การพนัน 2478
การพนันตามบัญชี ก. เป็นการพนันถือว่าเป็นการผิดกฎหมายและห้ามเล่นเด็ดขาด ซึ่งมีรายละเอียด 28 รายการ ส่วนการพนันใน บัญชี ข. ถ้าได้รับอนุญาตก็ถือว่าไม่มีความผิด ซึ่งโทษจะเบากว่าบัญชี ข. มาก อย่างบัญชี ก. โทษเฉพาะสลากกินรวบหรือสิ่งที่คล้ายกันนี้ ก็มีโทษจำคุกขึ้นไป ตั้งแต่ 3 เดือน ไปจนถึง 3 ปี ปรับตั้งแต่ 500 จนถึง 5,000 บาท ซึ่งเป็นโทษที่เอาผิดกับพวกเจ้ามือ ส่วนความผิดในการเล่นอย่างอื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
ที นี้สิ่งที่เห็นก็คือเส้นแบ่งระหว่างบัญชี ก. กับบัญชี ข. มันบางมาก เพราะดูแล้ว ในบัญชี ก. และบัญชี ข. บางรายการนี่ มีการเล่นการพนันได้เสียกันมากและมีเงินเดิมพันสูง อย่างเช่น ชนไก่ ชนวัว กัดปลา ชกมวย แข่งม้า
ควรจะจัดระบบใหม่หรือไม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ควร มีการปรับปรุงเพราะการพนันบางรายการก็เป็นเรื่องที่เป็นการพนันแบบท้องถิ่น จริงๆ ซึ่งในบางท้องถิ่นอาจจะไม่รู้จักเลย ซึ่งในบัญชีดูเหมือนว่าบางอันยังมีชื่อระบุอยู่ทั้งที่ไม่มีให้เล่นแล้วและ ไม่เป็นสากลอย่างไฮโล มีความเป็นสากล เพราะเล่นกันทุกถิ่น แต่บางอย่างทุกชุมชนก็ไม่ได้รู้จักแล้ว
มีความพยายามริเริ่มในการแก้ไขนี้อย่างไร
ผมว่าจากความต่อเนื่องของ แผนงานส่งเสริมชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุขในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นการริเริ่มในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้
ในทางเทคนิคทั้ง 2 บัญชีนี้เป็นปัญหาอย่างไร
บัญชี ข. ได้รับอนุญาตให้เล่นได้โดยมีกฎหมายรองรับ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น สมมติว่าในการแข่งม้านี่ค่าธรรมเนียมเที่ยวละ 500 บาท ที่นี้ถ้าคุณขออนุญาตจัดแข่งแค่ 5 เที่ยว แต่เวลาจัดคุณจัด 10 เที่ยว จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะซื่อตรงตามที่กฎหมายได้ระบุหรือไม่
ควรจะจัดระบบเสียใหม่
ใน ความเห็นผมควรที่จะได้รับการปรับปรุง ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงมาบ้างแต่ก็ไม่มีความคืบหน้านัก ซึ่งถ้าจะปรับปรุงโยกย้ายบัญชี ผมว่าก็ควรมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน โดยในรายละเอียดมีประเด็นแยกย่อยมากมาย อย่างเรื่องค่าธรรมเนียมว่าควรมีการปรับปรุงใหม่ อย่างเช่น บิลเลียด โต๊ะหนึ่ง เดือนละ 300  ราคาถูกมาก ไพ่นกกระจอกเพียงวันละ  1,000 บาท ซึ่งถือว่าถูกมาก
การพนันรูปแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ตำรวจเตรียมรับมืออย่างไร
เรา มีผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวกับการพนันอยู่ เวลาที่มีคดีหรือต้องเบิกความเป็นพยานในศาล ก็จะเป็นตำรวจที่ศาลมีอำนาจในการแต่งตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของการ พนันโดยเฉพาะ
ภาคประชาชนจะเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการด้านการพนันอย่างไร
ภาค ประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นต้นทางของเรื่องทั้งหมด อย่างที่หลายๆ ท่านอภิปราย เราจะเห็นได้ว่าปัญหานี้มาจากครอบครัวก่อน และสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก ตำรวจนี่ก็เป็นคนที่รักษากติกาและกฎเกณฑ์เท่านั้นเอง

1) ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. …. (ไม่ใช่ร่าง พ.ร.ฎ.)  เป็นการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาที่แก้ไขคือ การเปลี่ยนแปลงบัญชีการเล่นพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ให้ออกเป็นกฎกระทรวงได้ จากที่กฎหมายปัจจุบันคือ พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 4 กำหนดให้ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งที่มีความยุ่งยากมากกว่า คือ นายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอทูลเกล้า ฯ ให้ในหลวงลงนามเห็นชอบ  แต่ร่าง พ.ร.บ.การพนันจะให้ออกเป็นกฎกระทรวง ผ่าน ครม.เท่านั้น
ผลคือ อาจมองได้ว่าจะมีการออกกฎกระทรวงอนุญาตให้มีเกมแบบในคาสิโนได้เหมือนในต่างประเทศ
2) ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. …. เป็นกฎหมายใหม่ อ้างเหตุผลที่แก้ไขคือ การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ เป็นกิจกรรมทางการตลาดในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ  จึงควรแยกออกจากกฎหมายด้วยการพนัน
ผลคือ ทำให้ธุรกิจ SMS เสี่ยงโชค หลุดจาก พ.ร.บ.การพนัน และอาจมีของแถมคือ ทำให้การทายผลฟุตบอลไม่ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายอีกต่อไป   จากที่ผมได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศอยู่ เช่น ในฮ่องกง กว่าจะมีการออกเป็นกฎหมายใหม่เรียกว่า Betting Act ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องมีการประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นจากสังคมในวงกว้าง
ขั้นตอนต่อไป ครม.จะให้ส่งร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
สรุปปัญหาการประชุมหารือกับนักกฎหมายประเด็นการพนันออนไลน์
ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน 2478
1.บัญชี ก และ บัญชี ข กำหนดโทษไม่เท่ากัน โดยบัญชี ก กำหนดโทษหนักว่าบัญชี ข เนื่องจากเป็นประเภทการพนันที่ไม่อนุญาตให้เล่น
2.ผู้ที่เล่นพนันออนไลน์ มีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน มาตรา 4 ทวิ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   กระบวนการของการเล่นพนันออนไลน์นั้น มีกระบวนการว่าจ้างให้ประชาชนทั่วไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินโอน ซึ่งเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ถูกจับกุม ก็ยากที่จะสืบสวนไปถึงตัวการปัญหาสำคัญ คือ กระบวนการในการนำผู้กระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษ
สถานการณ์ปัญหากฎหมายการพนันในสังคมไทย
– การดำเนินคดีในชั้นศาลต้องอาศัยการตีความ ทำให้ผู้ที่กระทำผิดฐานการเล่นพนันเหมือนกัน แต่ได้รับโทษไม่เท่ากัน
– คนในสังคมไทยบางกลุ่ม มีทัศนคติว่าการเล่นพนันถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญที่ควรดำเนินการคือ การเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมให้เห็นว่าการเล่นการพนันเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากในสังคม หรือการดำเนินงานวิจัยที่สะท้อนให้สังคมเห็นว่าการพนันส่งผลกระทบทางลบที่ร้ายแรงอย่างไรต่อสังคม
– การจับกุมผู้กระทำผิดจำเป็นต้องมีหลักฐาน  ที่ควรตระหนักคือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และกระบวนการทางสังคมที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวใช้อำนาจ
– การร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อผู้กระทำความผิด  จะมีแนวทางควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันที่ถูกกฎหมายเหล่านั้นได้อย่างไร
– การพนันอาจนำไปสู่การฟอกเงิน
กรณีศึกษา
1.การพนันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ระบบหมายเลข 1900
2.ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อป้องกัน/ควบคุม การพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS
3.จี้รื้อ พ.ร.บ.พนัน ล้าหลังไม่ครอบคลุมการพนันออนไลน์
4.สลากจับเบอร์ ที่เราคุ้นเคยกัน เห็นได้ทุกตรอกซอกซอย ยกเว้น ในร้าน 7Eleven
เขาว่า คนที่ชอบการพนัน คือคนที่ชอบได้อะไรมาง่ายๆ โดยไม่ลงทุนลงแรง – ส่งเสริมความเกียจคร้าน
5.‘เจาะลึกพนันบอล 10’ จวกรัฐไม่แก้พนันบอล จนท.ไม่ทำจริงจัง-แนะยกปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ จับตาพรบ.การพนัน-ผุดบ่อนเสรี
ข้อทดสอบข้อทดสอบ พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
โดย พ.ต.ท.สมศักดิ์  ตังคณาพร
๑. ข้อใด มิใช่ ลักษณะการเล่นการพนัน ประเภทข
ก. การเล่นแชร์เปียหวย
ข. เครื่องเล่นไฟฟ้าจักรกล (วีดีโอเกมส์)
ค. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
ง. ฟุตบอลโต๊ะ
๒. “สล๊อตแมทชีน” เป็นการเล่น ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ ประเภทใด
ก. บัญชี ก. ห้ามจัดให้มีการเล่นโดยเด็ดขาด
ข. บัญชี ก. ห้ามจัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค. บัญชี ข. ห้ามจัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ง. บัญชี ข. ห้ามจัดให้มีการเล่นหากไม่มีกฎกระทรวงอนุญาต
๓. “การเล่นพนันทายผลฟุตบอล” ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘  ถ้าการเล่นดังกล่าวมีการพนันเอาทรัพย์สินกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยมิได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ข. การเล่นเสี่ยงโชคให้เงินแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตามระบุไว้ใน บัญชี ข.
ค. การเล่นการพนันทายผลฟุตบอลซึ่งเป็นการเล่นอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายระบุไว้ใน บัญชี ก.โดยมิได้รับอนุญาต
ง. เล่นการพนันทายผลฟุตบอลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
๔. ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งจัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์ไว้บริการลูกค้า โดยมีจำนวน ๒ โต๊ะ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเล่นเป็นรายชั่วโมง  ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ หลักในการปฏิบัติหน้าที่ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ข.ต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ข. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก.ต้องได้รับอนุญาตจาก จาก เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ค. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ข.ถ้าไม่เกิน ๕ โต๊ะ ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ง. เป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก.ถ้าไม่เกิน ๕ โต๊ะ ไม่ต้องมีใบอนุญาต
๕. บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทาน โทรศัพท์ ระบบหมายเลข ๑๙๐๐ เปิดบริการโดยให้มีการทายผลการแข่งขันฟุตบอล และตอบปัญหาชิงรางวัลต่าง ๆ โดยตั้งรางวัลที่มีมูลค่าไว้ล่อใจ  จะมีความผิด ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ หรือไม่อย่างไร
ก. ไม่ถือเป็นการเล่นการพนัน มีข้อยกเว้นกรณีเอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน
ข. เป็นการเล่นการพนัน จะกระทำได้ต้องมีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขการเล่นเอาไว้
ค. ไม่ถือเป็นการเล่นการพนัน เนื่องจากรางวัลที่จัดให้เป็นการสุ่มผู้โชคดี
ง. เป็นการเล่นการพนัน จะกระทำได้ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตเท่านั้น
๖. เงินสินบนรางวัลผู้นำจับจะได้รับ ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบ
ข. ให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อศาลโดยระบุไว้ในสำนวนการสอบสวน
ค. ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ
ง. ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการร่วมกันชี้แจงหรือแถลงต่อศาลในการขอรับ
๗. ทรัพย์สินชนิดใดที่กล่าวต่อไปนี้ ไม่ใช่เครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นพนันตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
ก. เสื่อที่ใช้ปูรองการเล่น
ข. โต๊ะบิลเลียดไฟฟ้า
ค. สร้อยคอที่ผู้เล่นใช้พนัน
ง. โทรทัศนืที่พนันการชกมวย
๘. ข้อใดเป็นการเล่นการพนันอันระบุไว้ในบัญชี ก ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
ก. ชนโค,ขนไก่
ข. ปาหน้าคน, ปาสัตว์
ค. ปลาดำ, ปลาแดง
ง. ชกมวย, มวยปล้ำ
๙. ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ แบ่งการเล่นการพนันออกเป็นกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท         ข.๒ ประเภท        ค.๓ ประเภท        ง.๔ ประเภท
๑๐. ข้อเท็จจริงใดต่อไปนี้ พรบ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย
ก. ผู้ดูต้นทางซึ่งเป็นบุตรชายของผู้เล่น
ข. ลูกจ้างทำความสะอาด ยืนดูชิดกับวงเล่น
ค. เพื่อนบุตรชายมายืมหนังสือ ยืนชิดกับวงเล่น
ง. เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายทุกข้อ

Like this:

ถูกใจ กำลังโหลด…Joker wallet

pg slot, pgslot,pg slot auto,pg slot game,pgslot download,pg slot download ios,สล็อตพีจี,พีจีสล็อต,สล็อตออนไลน์,pgslot168,slot pg,พีจีสล็อตออโต้,พีจี เว็บตรง

Fullsloteiei
Fullslot
เราคือผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์บนมือถืออันดับ 1 รองรับทั้งIOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดให้เปลืองเน็ต มีเกมส์ให้เลือกเล่นมากกว่า 100เกมส์เติมเงิน ถอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ มั่นคง ปลอดภัย บริการตลอด 24 ช.ม.

สล็อต
Fullslot สล็อตออนไลน์ 1 client เล่นได้ทุกค่าย ไม่ต้องสมัครหลายยูสให้ปวดหัว เล่นที่ Fullsloteiei ครบจบที่เดียวฝากถอนขั้นต่ำ 1บาท Fullslot eiei สล็อตจบครบที่เดียว ยินดีต้อนรับสู่เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ให้บริการเกมเดิมพันแบรนด์ดังมากมายและเป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใทยตอนนี้ เพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่หลากหลายของทุกท่านบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมสล็อตหรือบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมอื่นๆก็สามารถเล่นได้จบครบที่เดียว มียูสเซอร์เดียวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของโลกคุณสามารถบ่งการได้เลยว่าต้องการจะทำอะไร เล่นอะไรมีพร้อมบริการคุณ 100 percent

Joker123

fullslot คืออะไร ใครสงสัยมีคำตอบ fullslot คือ Full ในภาษาอังกฤษ แปลว่า เต็ม ทั้งหมด สมบูรณ์ space ก็คือ เกมคาสิโนออนไลน์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นคือ เกมพนันรูปแบบโปแกรมเพราะเป็นการเล่นด้วยระบบของคอมพิวเตอร์จากในอดีตเป็นตู้เกมแมชชีนแต่ในปัจจุบันเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่เล่นได้อย่างสะดวกผ่านหน้าเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วละคะ สามารถเล่นเกมได้ที่หน้าเว็บได้เลย

แล้วอะไรที่เรียกว่าเป็นเกมส์สล็อตที่มีความครบครันละ นั้นก็คือ เว็บเกมที่เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์แบบครบวงจรไม่ต้องไปตามหาที่ไหน มีครบจบในเว็บเดียว ไม่ว่าจะเป็น แทงบอล บาคาร่า สล็อตออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนบอกเลยว่าว่า
เว็บมีทั้งสามเกมนี้ให้เล่นเว็บนั้นคือเดอะเบอสของเว็บคาสิโนออนไลน์ชั้นนำปัจจุบัน opening on the web มีให้บริการอย่างแพร่หลาย บางเว็บก็จะแยกเฉพาะให้บริการบางเว็บก็จะรวบรวมสารพัดเกมเดิมพันไว้ในเว็บเดียว

Joker123

ข้อดีของ
การใช้บริการเว็บที่ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ครบวงจรนั้นก็คือ ไม่ต้องมีหลายยูสเซอร์ให้งงอย่างเช่นเราต้องการเล่นเกมส์ บาคาร่า แต่เว็บนี้ไม่มีก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บอื่นให้เสียเวลาไปอีกแล้ว

อีกทั้งยังต้องเติมเงินเล่นที่อาจจะทำให้เสียเงินมากกว่าได้เงินด้วยซ้ำการที่เรามียูสเซอร์เดียวแล้วสามารถเล่นได้ทุกเกมที่ต้องการถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากค่ะโดยที่เติมเงินรอบเดียวแต่หาเงินได้ถึงหลายเกมส์ ยิงปืนนัดดียวได้นกหลายตัวเลยละคะและเว็บเหล่านี้โดยส่วนมากจะเป็นเว็บที่ใหญ่ มีมาตรฐานสูง การทำงานบริการเป็นระบบ เชื่อถือได้ส่วนมากจะมีประสบการณ์ด้านการบริการเกมคาสิโนสูงมาก

ความแม่นยำดีเยี่ยมทำให้การลงทุนของเรานั้นจะมีความปลอดภัยมากนั้นเองค่ะแล้วการที่จะใช้บริการเกมก็ไม่ต้องสับสนไปค่ะ จะมีการแยกหน้าเว็บเข้าใช้บริการอย่างละเอียดเช่น เข้า Ufa ,เว็บ Ufabet, บาคาร่าฟรี ,เว็บ Royal, Ufa
PGSLOT

แบ่งให้ชัดเจนสามารถเข้าไปคลิ๊กเลยเล่นได้สบายเลยละคะ เป็นอย่างไรบางคะก็หวังว่าบทความนี้พอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจความหมายของ fullslotและตัดสินใจสำหรับการลงทุนของท่านเองให้เหมาะสมกับความต้องการเพราะการที่จะมีเกมครบหรือไม่ครบของคาสิโนแต่ละเว็บนั้น ข้อดีข้อเสียก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการใครที่ต้องการเกมที่เป็นสล็อตโดยตรงก็สามารถเลือกเว็บที่มีความเชี่ยวชาญดูแลเกมสล็อตออนไลน์โดยตรง

ก็ได้แต่ใครที่ต้องการทุกอย่างในหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มรสชาติของการลงทุนให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นก็เลือกเว็บที่ตอบโจทย์ตรงสไตล์ของแต่ละท่านนะคะสุดท้านนี้ก็ข้อให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จค่ะ
สล็อต

สำหรับนักเล่นเกมสล็อต ที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะสัมผัสเล่น เกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PGSLOT
ที่เป็นเว็บหลัก เล่นง่าย เพลิดเพลิด สนุกเร้าใจ
เล่นเกมพีจีสล็อต กับ ALLPGSLOT ดีที่สุด เว็บเกมสล็อตออนไลน์
ที่จะทำให้ทุกท่าน ตื่นเต้นไปกับการลุ้นรางวัลในทุกๆเกม ที่สำคัญฟีเจอร์โบนัสที่แตกง่ายบ่อยสุด มากกว่า 80 เกมส์

PG SLOT
” เล่น PG opening เว็บตรงที่คุณภาพดีที่สุด ต้องที่ All pg space ”
All pg opening เราคือเว็บตรงชั้นนำที่ให้บริการเกมส์สล็อตออนไลน์” ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานรองรับจาก พีจี ซอฟต์ โดยตรง เล่นทั้งทีต้องเล่นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็น เพราะทุกการลงทุนของท่านคือกำไร เชื่อว่าผู้เล่นหลายท่านเกิดความสับสนลังเลใจแน่นอน เมื่อต้องเลือกเล่น สล็อตออนไลน์ ยอดนิยมติดอันดับอย่าง pg space เพราะบนโลกคาสิโนออนไลน์มีเว็บไซต์ที่คอยให้บริการกับท่านอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเว็บ specialist หากผู้เล่นกำลังมองหาหรือต้องการเล่นเกมส์สล็อตออนไลน์ค่าย PG เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เล่นแล้วได้เงินจริง ไม่เท ไม่ล็อคยูสเซอร์ลูกค้า เรา “All pg opening” สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้แบบไม่มีผิดหวังแน่นอน

เหตุผลที่ควรเล่นสล็อตออนไลน์ กับทางเราก็เพราะว่าเราเป็น “เว็บตรงจาก supplier เกมส์” ที่ไม่ผ่าน “specialist” แตกง่าย ไม่มีการปรับอัตราการจ่ายให้ลดลงแน่นอน แพลตฟอร์มเกมส์ที่ครบครัน กราฟฟิคภาพคมชัดระบบพรีเมี่ยม รองรับทุกระบบ การใช้งานลื่นไหล สร้างความเพลิดเพลินแบบไร้ที่ติให้กับทุกท่านแน่นอน สมัครสมาชิกฟรี ฝาก-ถอน ได้ไม่อั้น ด้วยระบบออโต้ พร้อมทำกำไรให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง เว็บตรงที่คุณภาพดีที่สุดในปี 2021 ต้อง “All pg opening”

เว็บ opening น้องใหม่มาแรง
เว็บ All pg opening
เว็บ opening น้องใหม่มาแรงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
All pg

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *